Leeswijzer

Na het algemeen gedeelte worden in de `ambities` de keuzes weergegeven die met deze begroting worden gemaakt. Onder `financiën' wordt een beeld geschetst van het meerjarenperspectief, het weerstandsvermogen, het risicoprofiel en de investeringen. Ook staat hier het totaaloverzicht van de baten en lasten voor 2018 en komende jaren. De `programma's` bevatten de inhoudelijke uitwerking. In de inleiding van dit onderdeel programma's gaan we in op de werkwijze voor programma's, thema's en producten en de ontwikkeling van de indicatoren waarmee resultaten worden gemeten. De `paragrafen` gaan over onderwerpen die van invloed zijn op alle programma's. Tot slot zijn in de `bijlagen` diverse overzichten en specificaties opgenomen en wordt een toelichting gegeven op financiële begrippen.

Deze begroting verwijst tot slot met links naar onderliggende websites en/of documenten.