Inleiding paragrafen

Inleiding paragrafen

Volgens de begroting- en verslaggevingsregels voor gemeenten (BBV) staan in een begroting afzonderlijke paragrafen voor beleidslijnen over onderwerpen die van invloed zijn op alle programma’s. Deze matrix ziet er als volgt uit:


Voor veel onderwerpen in de paragrafen zijn er beleidsnota’s met uitgangspunten.
Naast de verplichte paragrafen lokale lasten en overige tarieven, weerstandsvermogen, grondbeleid, onderhoud kapitaalgoederen, verbonden partijen, financiering en bedrijfsvoering voegde Breda de paragraaf rechtmatigheid toe.

Elke paragraaf start met een korte inleiding en gaat verder in op de betekenis van de paragraaf en aandachtspunten voor het begrotingsjaar, zo nodig met financiële informatie.