Aan de slag

Bij de Voorjaarsnota 2017 is besloten tot een aantal (financiële) impulsen en daarnaast dienen een aantal zaken verder uitgewerkt te worden bij de Begroting 2018.

Uitwerking Voorjaarsnota 2017

Vitaal en sociaal
In 2018 hebben we extra middelen beschikbaar gesteld voor de wijkaanpak en pleinenaanpak, omdat we meer in de buurten en de wijken willen zijn. We willen samen met de bewoners van onze stad, werken aan een leefbare stad, waarin initiatieven vanuit de wijk tot uitvoering kunnen worden gebracht.
Ook blijven we het belangrijk vinden om in te zetten op preventie en vroegsignalering in de( jeugd)hulp, ervoor zorg te dragen dat iedereen zich thuis veilig voelt. In de afgelopen jaren is een stevige basis gelegd voor de gemeentelijke jeugdhulp, Wmo en participatie. Met de aanpak Breda Doet zijn de krachten van onze maatschappelijke organisaties gebundeld en is samenwerking aan tafels het nieuwe werken geworden. Hiermee is een start gemaakt, maar voor de echte beweging naar preventie en gezondheid is nog meer nodig. Daar maken we ons in 2018 hard voor. We willen onze aandacht en focus leggen op het voorkomen van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Samenleving versterken
Speerpunt CultuurBreda
Om CultuurBreda te versterken is het werkprogramma CultuurBreda 2017-2018 ontwikkeld. Dit brengt focus aan in de opbrengst van twee jaar community CultuurBreda. We maken keuzes om nieuwe initiatieven, initiatiefnemers, beginnende organisaties en makers in het culturele veld ruimte te bieden voor groei en de sector te bewegen naar andere cultuuruitingen, pluriformiteit, diversiteit en innovatie. Met het versterken van het Makersklimaat, ondersteunen van talentontwikkeling (presentatie en productie) in broedplaatsen zoals Stek, Pier 15, Pand Electon en KlaversJansen. De uitgangspuntennotitie waarin de toekomstrichting voor Cultuur in Breda wordt beschreven wordt eind 2017 voorgelegd aan de Raad. Deze vormt de basis voor de nieuwe cultuurplanperiode 2021-2024 en sluit aan bij samenwerking tussen B5 en Provincie op het gebied van cultuur in Brabantstad. In de voorjaarsnota is hiervoor een bedrag van € 0,4 miljoen euro opgenomen.

Team Breda: visie en uitvoeringsprogramma Sport en Bewegen
In 2017 is Team Breda vastgesteld, een visie en uitvoeringsprogramma met nieuw beleid rond sport en bewegen. Vanuit Team Breda streven we naar een gezonde leefstijl voor alle Bredanaars. Samen met Bredase organisaties, onderwijs, bedrijfsleven en bewoners voeren we verschillende acties uit. Er moet ruimte komen voor topsport, talentontwikkeling en een sportleerbedrijf. Maar ook voor beweging in de openbare ruimte en de zorg voor vitale sportclubs.
Hiervoor is in de Voorjaarsnota 0,5 miljoen euro voor een periode van vier jaar beschikbaar gesteld.
Een belangrijk speerpunt in dit thema is het hockey- evenement Champions Trophy dat in juni 2018 in Breda zal worden georganiseerd en dat een echte meerwaarde vormt voor Breda. Voor dit evenement is € 0,6 miljoen opgenomen.

Duurzaam wonen in Breda
Wonen in Breda
In Breda is het fijn wonen voor iedereen. Komende jaren bouwen we daar flink wat woningen bij voor elke beurs en voor zowel alleengaanden als gezinnen. 20% van die woningen vallen in de categorie betaalbare huur, 10% middeldure koop.  De komende 10 jaar zal de gemeente jaarlijks een stimuleringsbudget beschikbaar stellen voor de bouw van betaalbare woningen. De hoogte er van wordt per jaarschijf vastgesteld op basis van behoefte dat jaar. Voor 2018 is dat € 1,5 miljoen. De overige € 0,5 miljoen is voor extra maatregelen in bestaande voorraad zoals aanpak leegstaand vastgoed.

Duurzaamheid
We voeren de Duurzaamheidsvisie Breda 2030 uit. Samen met partijen in de stad en de regio voeren we ook in 2018 projecten uit als Wind 16, Amercentrale en zonnebank en gaan we verder met het duurzaamheidscentrum, de verduurzaming van de openbare verlichting, verduurzaming van de gemeentelijke mobiliteit en onze gemeentelijk vastgoed.  Met VANG (Van Afval Naar Grondstof) werken we naar optimaal hergebruik van afval. Met het uitvoeringsprogramma klimaat blijven we focussen op duurzame energie en klimaatadaptatie. Het thema biobased-economy verankeren we in de organisatie en in pilot projecten.

Economie versterken
Nieuwe omgevingswet
De Omgevingswet is een van de meest ingrijpende veranderingen waar stad en dorpen de komende jaren mee te maken krijgen. En een schoolvoorbeeld van vernieuwing. De nieuwe Omgevingswet is een prima voertuig om sociale innovatie op ruimtelijke ontwikkelingen en leefomgeving toe te passen. Mensen krijgen zelf meer grip op die leefomgeving en op ruimtelijke plannen. Er is straks 1 integrale wet voor de leefomgeving in plaats van de 26 wetten die er nu zijn. Fors minder regels dus. Dat betekent meer samenhang in ruimtelijke plannen omdat de héle leefomgeving van mensen centraal staat. Bereikbaarheid en leefbaarheid worden meegewogen. Er komt meer ruimte voor lokaal maatwerk, initiatief en participatie. Bovendien gaat de besluitvorming sneller. Dat vraagt vertrouwen van de gemeente in inwoners, ondernemers en organisaties. Samen met bewoners verbeteren we zo de leefomgeving in wijken en dorpen. We stemmen het proces rond de Omgevingswet af in Baronieverband en we zoeken samenwerking met de 19 gemeenten in de regio West-Brabant.Hiervoor is € 0,2 miljoen in 2018 gereserveerd.

Actualisatie Visie Binnenstad
Na vaststelling van de visie binnenstad in december 2013 hebben de gemeente en haar partners veel werk verzet. Dat heeft recent onder andere geresulteerd in een finaleplaats voor de verkiezing Beste Binnenstad 2017-2019. Maar om de aantrekkelijkheid van de binnenstad voor bezoekers en inwoners te blijven verbeteren en op peil te houden, moet het aanbod voortdurend vernieuwd én uitgebreid worden.

In de historische binnenstad blijft daarom de aanpak nodig die in de visie uit 2013 is beschreven en in uitvoering gebracht. En omdat de ontwikkeling van de stad nooit stil staat, is voor sommige delen daarvan anno 2017 een actualisatie nodig.
Bij de actualisatie zullen de onder andere thema’s met betrekking tot ruimtelijk economische ontwikkeling, wonen mobiliteit, verduurzaming en erfgoed worden betrokken.  De actualisatie van de visie heeft inhoudelijk dwarsverbanden met de actualisatie van de structuurvisie Breda 2030, het verder doorzetten van beleid en uitvoering van het Smart City Programma en het afronden van de lopende vernieuwing van het horecabeleid.

Banen in creativiteit en ambacht
Voor concurrentiekracht en economische groei in Breda is creativiteit cruciaal. Het geeft bedrijven concurrentievoordeel, het helpt opleidingen het grootste talent aan te trekken en zorgt voor een bruisende dynamiek die bedrijven en bezoekers trekt en het leven voor bewoners aantrekkelijker maakt. Momenteel werken we samen met onder meer kennisinstellingen en ondernemers aan een nieuwe profilering en positionering van de Bredase creatieve industrie. Voor wat betreft de ambachtsector wordt in het najaar een bespreeknotitie aan de raad voorgelegd. Hierin is het netwerk van ambachten in Breda in beeld gebracht. Ook wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden die deze sector biedt, mede in de relatie tot de werkgelegenheid.

Logistics Community Brabant (LCB) is een logistiek kenniscentrum dat gevestigd wordt in Breda. Het heeft betekenis voor heel Brabant en in een latere fase ook voor heel Nederland. De totaalbegroting voor het op te zetten LCB is in de komende 8 jaar € 18,4 miljoen. Na 8 jaar moet het initiatief voldoende eigen inkomsten genereren.  Om de aanloopperiode te kunnen overbruggen stellen zowel de provincie Noord Brabant als de gemeente Breda éénmalig € 3 miljoen beschikbaar (over de periode 2018-2021).  Dit bedrag wordt onttrokken uit de algemene reserve. Het initiatief droeg eerder de naam Graduate School Logistiek. Het initiatief is een samenwerking van NHTV (penvoerder),  TU Eindhoven, Tilburg University en de Nederlandse Defensie Academie. Het kenniscentrum Logistics Community Brabant start in 2018 op de locatie van NHTV in Breda.

Onderwijs: taal, techniek en internationaal onderwijs
Onderwijs krijgt een impuls van € 0,5 miljoen per jaar voor de jaren 2018 en 2019 op de onderdelen Taal (€ 0,3 miljoen), Techniek, een doorlopende leerlijn naar Voortgezet onderwijs / Uitvindfabriek (€ 0,1 miljoen) en Internationaal Onderwijs (€ 0,1 miljoen). Voor de jaren 2020 en 2021 bedraagt de impuls € 0,4 miljoen per jaar voor Taal (0,3 miljoen) en Internationaal Onderwijs (€ 0,1 miljoen).  

Taal
Taal is een speerpunt in de onderwijsagenda. De taalaanpak in Breda is breed, voor de leeftijd van 0-100 jaar en gaat uit van een doorgaande leerlijn. De aanpak is zowel gericht op Bredanaars met Nederlands als eerste taal (NT1)  als op Bredanaars die Nederlands als tweede taal (NT2) hebben. De wettelijk taken in de voor- en vroegschoolse educatie en de aanpak in het kader van onderwijsachterstanden onderwijs in het basisonderwijs worden besproken aan de thematafel Breda leert. Datzelfde geldt voor de aanpak taal als basisvaardigheid in volwasseneducatie.  

Een extra impuls van € 0,3 miljoen is nodig omdat er landelijk een grote opgave is rondom niet - of minder taalvaardigen in de samenleving. Om te voorkomen dat kinderen en jongeren achterstanden oplopen, om statushouders sneller op de werkvloer te krijgen en om te voorkomen dat autochtonen die niet taalvaardig zijn geïsoleerd raken, wordt breed ingezet op taal. Daarbij wordt aangesloten op het landelijke actieprogramma Tel mee met taal om met alle partners de taalaanpak in het gezin, gezondheid en richting arbeidsmarkt door te ontwikkelen.

Techniek
Ook
Techniek is een speerpunt in de onderwijsagenda. In 2020 is techniek een onderdeel in het curriculum van het primair onderwijs. Het onderzoekend en ontdekkend leren biedt de mogelijkheid om op een andere manier te leren en sluit aan bij de toenemende vraag naar bèta-technische vaardigheden in de beroepspraktijk. Met de extra impuls voor techniek bouwen we een infrastructuur voor een doorlopende leerlijn van primair naar voortgezet onderwijs, richting MBO en HBO, waarbij een stevige verbinding wordt gelegd met het lokale en regionale bedrijfsleven. De Uitvindfabriek biedt een rijke leeromgeving voor leerlingen en studenten om dit in de praktijk te ervaren, met schoolbezoek, workshops, de uitvinderswedstrijd en projecten met het bedrijfsleven.  

Internationaal onderwijs
Ambitie van Breda verbindt is internationale studenten een thuis geven in Breda, door een extra accent te leggen op scholing en faciliteiten. De impact van internationalisering in Breda is groot. Er komen steeds meer internationale bedrijven en daarmee vestigen zich meer expats en hun gezinnen in Breda. Ook het aantal internationale studenten dat hier onderwijs wil volgen groeit.

Twee ontwikkelingen vragen extra aandacht in 2018. Enerzijds zijn dat expats en hun gezinnen. Een warm welkom waarbij kennis en kunde van elkaar worden benut. Daarnaast de doorontwikkeling van internationaal onderwijs door de groei van de internationale school en de ontwikkeling van tweetalig onderwijs op het reguliere onderwijs. De kinderopvang is in Breda gestart met tweetalig onderwijs. Ook het primair onderwijs is gestart met pilots. In het voortgezet onderwijs van Breda is al volop aanbod van tweetalig onderwijs.

Internationalisering
Wij positioneren ons nadrukkelijker als internationale schakelstad: met onze ligging en rol van internationaal knooppunt en met onze internationale kracht op gebied van kennis en onderwijs, (nieuwe) economie, duurzaamheid, cultuur en sport. We zijn zichtbaar en actief in netwerken in Den Bosch, Den Haag en Brussel. In en voor Brabant heeft Breda een internationale poortfunctie, tussen Amsterdam en Brussel én tussen Mainport Rotterdam en Brainport Eindhoven.
Concreet geven we inhoud aan de ambitie van Verbindend bestuur langs drie sporen:

  1. Versterken van (boven)regionale samenwerking en slagkracht met andere gemeenten / overheden, bedrijfsleven en kennispartners (triple-helix) in de netwerken van Brabantstad, West-Brabant en de Baronie met meer focus op gezamenlijke economisch-ruimtelijke opgaven.
  2. Samen met partners in stad en regio bepalen en uitvoeren van een strategische agenda en aanpak voor internationalisering, internationaal vestigingsklimaat en het benutten van de kracht van Breda als internationale schakelstad.
  3. Met intensiveren van Externe Betrekkingen vergroten we onze netwerk- en lobbykracht naar Den Bosch, Den Haag en Brussel, samen met partijen uit stad en regio.

Het Verhaal van Breda is voor inhoudelijke positionering het leidend kompas voor deze drie sporen van Verbindend Bestuur.

Basis op orde
Ondermijning
We gaan door met de inzet van de afgelopen jaren bij ondermijnende criminaliteit en vergroten deze inzet in 2018 en verder. Een grotere informatiepositie is hierbij cruciaal. We bundelen informatie in het verder uit te bouwen veiligheidsinformatieknooppunt. Voor deze inzet is in 2018 een extra impuls beschikbaar van € 0,2 miljoen.

Toezicht en handhaving en vergunningverlening
De ontwikkeling van de keten Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving wordt in 2018 verder vorm gegeven. Dit om de thema’s ondermijning, radicalisering, veelvoorkomende criminaliteit, verwarde personen en toezicht en handhaving in de wijken slagvaardig aan te pakken. In 2018 gaan we verder met het versterken van de keten op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Er komen meer BOA’s op straat, ze zijn beter bereikbaar en op meerdere tijden inzetbaar. Zij zijn immers de ogen en oren van de gemeentelijke veiligheidsketen. Zo sluiten we aan bij de dynamiek van de omvang en ambitie van Breda.
Beleidsmatig brengen we het instrumentarium verder op orde om alle middelen te kunnen gebruiken die binnen de mogelijkheden van de huidige wet- en regelgeving liggen. Onderwerpen zijn het beleid rondom Horeca, Evenementen, aanpak snorders en veiligheid in de openbare ruimte binnen Breda. Hierbij acteren we vanuit het principe “High Trust, High Penalty”. Daarnaast zorgen we ervoor dat we beleidsmatig en uitvoeringstechnisch voorbereid zijn op de Omgevingswet.
Deze investeringen vinden gefaseerd plaats om op een gedegen wijze de veranderingen tot stand te kunnen brengen. Dit leidt tot een oplopende structurele investering van €0,9 miljoen in 2018, €1,25 miljoen in 2019 en €1.5 miljoen in 2020. Daarnaast incidentele investeringen in 2018 van € 0,65 miljoen, in 2019 ter grootte van €0,3 miljoen en in 2020 van 0,15 miljoen.

Moties Voorjaarsnota 2017
De bestuurlijke richting is verwoord in een overzicht dat recent aan de gemeenteraad is toegezonden. Dit overzicht is opgenomen onder de “bijlagen”.