Programma 5Organisatie en financien van Breda

Lasten € 100.289
Baten € 399.276
Saldo € 298.987

Onze ambitie

Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners werken we aan Breda. In 2018 borgen we de in 2017 ingezette veranderingen.

Vanuit Bedrijfsvoering zorgen we voor het juiste fundament. Gewone dingen doen we buitengewoon goed, we spelen proactief in op opgaven. De basis op orde voorziet in de behoefte van vandaag. De plus organiseren we op basis van de behoeften van morgen.

 

We ondersteunen onze organisatie en zetten de opgaven uit de stad centraal.

Een flexibele organisatie en ondernemend werknemerschap zorgen voor aanpassingen om onze klanten beter te bedienen.

 

Externe ontwikkelingen

Verschillende externe ontwikkelingen hebben grote invloed op de activiteiten van de Organisatie en Financiën van Breda (programma 5). In de inleiding van de programma’s staan de 8 belangrijkste trends voor de komende jaren. 3 daarvan hebben de meeste impact op het programma organisatie en financien:
1.   Technologie: fysieke, digitale en biologische werelden komen samen. De fysieke wereld wordt één groot communicatiesysteem, dat digitale diensten en producten koppelt. Wie beheert dat systeem, wie beschikt over en heeft toegang tot data? Ook vraagstukken rond privacy en identiteitsfraude vragen publieke aandacht.
2.   Veiligheid: ondermijning sociale zekerheid en cybercriminaliteit nemen toe, cybersecurity blijft achter
In de samenleving leidt ondermijning van gezag en ons sociaal bestel tot omkoping, intimidatie en geweld.
3.   Bestuur: lokaal bestuur moet meer regionaal samenwerken
In een regio komen de beleidsterreinen economie, bereikbaarheid, wonen, winkelen, recreëren, arbeidsmarkt, onderwijs, re-integratie, zorg en welzijn samen. In een stedelijke regio en een daily urban system zijn dat  economische relaties, diensten- en sociale infrastructuur en ruimtelijke verbindingen. De Nederlandse bestuurlijke structuur sluit hierbij  onvoldoende aan. In Breda kiezen we de samenwerkingsvorm die past bij de opgave.

De thema`s

Wat willen we bereiken?

Sturing

Permanente topdienstverlening vanuit een wendbare organisatie speelt sneller en beter in op veranderende klantwensen. Dat is ons gezamenlijke doel. De organisatie vraagt een andere vorm van sturing vanuit klantsignalen en maatschappelijke ontwikkelingen, met ruimte om verantwoordelijkheid laag te beleggen. We zijn in control ten opzichte van de organisatie.

 

Flexibilisering

We werken aan een toekomstbestendige moderne organisatie, waar nieuwe talenten de kans krijgen om aan de opgaven van Breda te werken.

Dat vraagt wendbaarheid en flexibiliteit, ondernemend werknemerschap en voortdurend ontwikkelen. We zoeken de juiste match tussen werk/klus en kennis en competenties.

 

Huisvesting

Het bestaande gemeentelijke huisvestingsbeleid staat steeds meer onder druk door een aantal grotere ontwikkelingen: organisatie, urgente gebouwontwikkelingen en kansen in de (werk)omgeving zoals nieuwe technologische communicatiemiddelen en de gastvrijheidseconomie.

We werken opgave gestuurd en vanuit dienstverleningsketens. Dat betekent dat we denken en handelen vanuit de maatschappelijke behoeften, dwars door afdelingen en beleidsvelden heen. Samen met partners in stad en regio pakken we die opgaven aan en geven de dienstverleningsketens vorm. Dat betekent ook dat medewerkers flexibeler en meer integraal gaan werken. Er is meer ruimte voor nieuwe uitdagingen en projecten voor medewerkers. We gaan meer projectmatig werken en we maken de organisatie toekomstbestendig. Daarom gaan we de huisvesting van het Stadskantoor en het Stadserf moderniseren en centraal vanuit één afdeling aansturen. De huisvesting moet toekomstbestendig zijn en toegerust op de nieuwe werkwijze. De huisvesting is ook een visitekaartje van wat we als gemeente willen zijn.

 

Digitalisering

De digitalisering wordt in 2018 verder gerealiseerd, zowel in contacten met burgers en bedrijven als binnen de bedrijfsvoering. Dit past bij een open overheid die midden in de maatschappij staat, technologie slim inzet en zo helpt bij het uitvoeren van de opgaven van de stad. Iedereen kan er op vertrouwen dat gemeente Breda hierbij zorgvuldig en betrouwbaar omgaat met (persoons)gegevens.

De inzet van ICT in de gemeentelijke processen neemt nog steeds toe. Naast de extra mogelijkheden  ontstaat hierdoor een grote afhankelijkheid van ICT. Om de continuïteit en betrouwbaarheid van de ICT voorzieningen te verhogen zal er worden toegewerkt naar een overgang van essentiële systemen naar de Cloud en het toepassen van meervoudige verbindingen. Daarnaast zullen de technische voorzieningen beter beveiligd worden.

Noodzakelijke vervangingen van informatiesystemen bieden ook de ruimte om nieuwe (digitale) dienstverlening mogelijk te maken en de bedrijfsvoering efficiënter en effectiever in te richten.

Data

Moderne data-analyse en het combineren van de groeiende stroom van beschikbare data vergroot onze kennis van de stad en dit op steeds fijnere schaal. Daarmee kunnen we steeds beter inspelen op lokale vragen en problematiek. Bijvoorbeeld door smart city concepten toe te passen voor het beheer van de stad.

 

Duurzaam

Ook in 2018 werken we aan de bestuurlijke afspraak om in 2020 CO2 neutraal te zijn.

 

Vitaliteit

Vitaliteit is een populair thema. Het verwijst naar levenslust, levenskracht en energie.

Binnen de gemeente Breda is op dit moment gekozen om te focussen op het onderdeel Fitheid en Energie. Door het investeren in vitaliteit wil je de bewustwording bij medewerkers stimuleren, wat uiteindelijk bijdraagt aan een verhoging van de duurzame inzetbaarheid.  

 

Wat gaan we er voor doen?

Sturing

In 2017 benoemden we alle dienstverleningsketens en zijn de ketens sociaal domein ingericht. Hierdoor verbetert de klantreis, bijvoorbeeld een WMO aanvraag, en is de klant sneller en beter geholpen. In 2018 gaan we verder met de ketens in de bedrijfsvoering en het fysiek domein.

In 2018 is voor alle bekende opdrachten de werkwijze ingevoerd, die we in 2017 vaststelden. Hiermee kunnen we beter sturen en prioriteiten stellen. Alle bestuurlijke opgaven hebben een goede opdrachtbeschrijving, bemensing en financiering.

Flexibilisering

De flexibele organisatie houden we vast en gaan we door ontwikkelen in 2018.

De Grote Markt, onze interne personeelsmarkt, maakt een optimale match tussen opgaven/opdrachten en talenten en zorgt ook in 2018 voor mobiele medewerkers.  Ons opleidingsinstituut YourGoals verzorgt leiderschapstrainingen om de nieuwe manier van sturen te borgen. Medewerkers zijn zich bewust van eigen sturing, o.a. door trainingen persoonlijk leiderschap. We wisselen medewerkers uit in de regio en benutten zo elkaars talenten.

De ambassadeursgroep Vitaliteit organiseert samen met de medewerkers activiteiten voor een vitale organisatie, bijvoorbeeld stoppen met roken en fittrack.

 

Huisvesting

Vooruitlopend op de realisatie van de nieuwe huisvestingsvisie in 2020 dient de komende jaren een aantal verbouwingen te worden doorgevoerd. Met onder meer het Activiteit Gerelateerd Werken en het Team Gerelateerd Werken gaan we aan de slag binnen de afdelingen waar huisvesting echt een knelpunt is. Voorwaarden daarbij zijn dat de manier van werken en de inrichting vanuit de nu bekende contouren van de huisvestingsvisie plaatsvinden, gekoppeld aan een goede evaluatie (actief leren). De inrichting is daarbij zodanig flexibel dat het zoveel mogelijk hergebruikt kan worden bij de aanpak vanaf 2020. Daarmee spreken we van een “fysiek living lab”: Ruimte voor experiment, Ruimte voor doorlopende verbetering en de invulling beweegt mee met veranderende omstandigheden.

 

Duurzaam

Er ligt een bestuurlijke afspraak voor een CO2 neutrale organisatie in 2020. Daar werken we in 2018 naartoe. Naast klimaataspecten zetten we  in op hergebruik van grondstoffen (circulaire economie) en gebruik van landbouwproducten (bio-based economy).

Dit verkleint de sociale, milieu en economische footprint van onze bedrijfsvoering en opdrachten aan derden (People, Planet, Profit).  

 

Vitaliteit

De essentie van de aanpak komt op het volgende neer: van, voor en door medewerkers. Dit doen we door vooral acties te doen die bijdragen aan bewustwording en het verbeteren van de gezondheid.

Ambassadeurs van vitaliteit (ongeveer 20 medewerkers) komen 6 keer per jaar bij elkaar waarin ideeën worden besproken en opgepakt/uitgewerkt. Dit aan de hand van een kalender waarop een aantal vaste- en variabele activiteiten terugkomen. De vaste activiteiten zijn bijvoorbeeld wandellunches, aanbieden van fruit en een gezondheidscheck. Een variabele activiteit is bijvoorbeeld het aanpassen van het assortiment in de catering en de “fit tracker” waar 110 collega’s meewerken aan de bewustwording van bewegen. We werken in deze initiatieven ook veel samen met andere grote bedrijven in de stad zoals het Amphia, Avans en de NHTV. Ook de OR verbindt zich aan het thema vitaliteit.

 

Daarnaast werken we als organisatie aan vitaliteit omdat het zorgt voor de verbetering van goed werkgeverschap. Voorbeelden van het afgelopen jaar zijn daarbij o.a. Mantelzorgvriendelijke organisatie en het invoeren van staanbureaus.

ontstaat één groot informatie- en communicatiesysteem, dat digitale diensten en producten koppelt. Wie beheert dat systeem, wie beschikt over en heeft toegang tot data? Ook vraagstukken rondom privacy en identiteitsfraude vragen publieke aandacht. Om een betrouwbare overheidsinstantie te blijven.

 

Technologie: de fysieke en digitale werelden komen samen. In deze nieuwe realiteit ontstaat één groot informatie- en communicatiesysteem, dat digitale diensten en producten koppelt. Wie beheert dat systeem, wie beschikt over en heeft toegang tot data? Ook vraagstukken rondom privacy en identiteitsfraude vragen publieke aandacht. Om een betrouwbare overheidsinstantie te blijven is het van groot belang om werken aan informatieveiligheid. Terwijl de afhankelijkheid van digitalisering toeneemt komen er ook steeds meer aanvallen op ICT systemen, bijvoorbeeld met Ransomware. Naast technische maatregelen is ook bewustwording onder gebruikers van groot belang.

 

 

Wat is de uitdaging?

Achterliggende documenten

Maand / Jaar

Kaderstellend / Rapporterend / Evaluerend

Document

juni 2017

Kaderstellend

Voorjaarsnota 2017

2017

Kaderstellend

Mandaatbesluit 2017

2017

Kaderstellend

Begroting 2017

2016

Kaderstellend

Financiele Verordening 2016

Gerelateerde Producten

Risico's

Geen risico’s te verwachten.

Wat willen we bereiken?

Transparante en flexibele financiën

We gaan onderzoeken hoe onze begroting flexibeler kan, zodat we sneller kunnen inspelen op veranderingen. We willen de consequenties van keuzes sneller kunnen benoemen in relatie tot Breda begroot.

 

De meerjarenbegroting is structureel sluitend, er is voldoende weerstandsvermogen en we zorgen voor voldoende investeringscapaciteit.

Er is inzicht in de financiële positie van de gemeente en het financiële proces is helder.

 

Wat gaan we er voor doen?

Transparante en flexibele financiën

We maken een voorstel om budgetten flexibel te kunnen inzetten. We maken de gevolgen van keuzes zichtbaar. Bijvoorbeeld door duidelijke presentatie van de Planning & Control documenten. Op basis van ervaringen van gebruikers vergroten we de transparantie van www.hetgeldvanbreda.nl (bijvoorbeeld aantekeningen maken in de digitale begroting).

 

We kiezen voor een eenduidige en duidelijke basis, strategische financiële planning gebaseerd op beleid/inhoud en prognoses/scenario-denken en de manier van sturen van de organisatie.

 

De administratieve organisatie wordt eenvoudiger/slimmer als de klant centraal staat (bestuur, budgethouders, externe partners, zoals CBS en provincie) . We registreren enkel dat wat bijdraagt goede dienstverlening.

 

Wat is de uitdaging?

Achterliggende documenten

Maand / Jaar

Kaderstellend / Rapporterend / Evaluerend

Document

Gerelateerde Producten

Risico's

Geen risico’s te verwachten.

De kosten van dit programma

(Bedragen x € 1.000)

Nr.

Thema

Jaarrekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Lasten

5.0

Een toekomstbestendige organisatie

19.079

75.138

68.481

66.145

66.238

64.814

5.1

Solide financiën

25.574

24.230

24.264

28.158

30.704

34.100

Totaal lasten

44.653

99.368

92.744

94.304

96.942

98.914

Baten

5.0

Een toekomstbestendige organisatie

2.386

18.959

19.957

19.970

19.970

19.970

5.1

Solide financiën

380.158

369.029

369.924

375.361

379.895

383.700

Totaal baten

382.544

387.988

389.881

395.331

399.865

403.670

Mutaties in reserves

Stortingen

20.266

5.235

7.545

9.145

9.145

9.145

Onttrekkingen

23.463

6.268

9.395

2.705

1.495

1.252

Totaal reserves

-3.197

-1.033

-1.850

6.440

7.650

7.893

Totaal

-341.088

-289.653

-298.987

-294.587

-295.273

-296.863

Relevante afwijkingen ten opzichte van vorig begrotingsjaar

Op het onderdeel “Een toekomstbestendige organisatie” zijn enerzijds loonkosten gestegen, onder andere als gevolg van de overname van personeel van ATEA, wat ook resulteert in een hogere doorbelasting naar de producten. Daarnaast is er een technische aanpassing gedaan op de verwerking van de overhead van ATEA, waardoor zowel de lasten als de baten zijn gedaald (respectievelijk € 1,5 mln. en € 2,3 mln.). Ook de kapitaallasten zijn gedaald ten opzichte van 2017 (€ 1,8 mln.)
Voor het onderdeel Solide financiën heeft een actualisatie plaatsgevonden naar de laatste inzichten; zo is de renteverlaging conform de eisen van het Besluit Begroting Verantwoording (BBV) verwerkt en zijn de mutaties vanuit het Gemeentefonds verwerkt tot en met de decembercirculaire 2016.
Vanuit het project 'Bedrijfsvoering maakt mogelijk', onderdeel 'Fitte Financiën' is een aantal verbetermogelijkheden in de financiële huishouding opgepakt. Zo is sprake van een nieuwe budgetmethodiek (het zogenaamde stelsel van lasten en baten) en verdere uniformering van werkwijzen. Op onderdelen is de uniformeringsslag nog niet volledig voor realisatie van de Begroting 2018 afgerond. Hoewel dit in de praktijk een technische financieel-administratieve aangelegenheid is, kan dit in de praktijk nog tot mutaties / verschuivingen binnen de verschillende begrotingsonderdelen leiden. Waar nodig zullen in de reguliere cyclus van begrotingswijzigingen de gevolgen hiervan nog ter besluitvorming worden voorgelegd.

Mutaties in reserves

(Bedragen x € 1.000)

Stand op

Mutaties

Stand op

Organisatie en financiën van Breda

1-1-2018

31-12-2018

Algemene reserve

88.358

2.724

91.082

Begrotingsreserve

2.397

-864

1.532

Exploitatiereserve

3.344

-160

3.184

Investeringsreserve: algemeen

751

0

751

Investeringsreserve: blokkeringen MIP

10.186

0

10.186

Investeringsreserve: lopende kredieten

11.300

0

11.300

Investeringsreserve: afschrijvingsdeel

7.943

-3.550

4.393

Totaal

124.278

-1.850

122.428

Mutaties in voorzieningen

(Bedragen x € 1.000)

Stand op

Mutaties

Stand op

Organisatie en financiën van Breda

1-1-2018

31-12-2018

Centrale personeelsvoorziening

6.023

828

6.851

Totaal

6.023

828

6.851

Investeringen

(bedragen x € 1.000)

Investeringen in dit programma

Lopend krediet in

Nog te voteren in

Totaal beschikbaar in

Geraamde uitgaven

Geraamde uitgaven

Geraamde uitgaven

Geraamde uitgaven

1-1-2018

2018

2018

2018

2019

2020

2021

Organisatie en Financiën van Breda

Bedrijfsmiddelen Servicebedrijf

210

4.965

5.175

5.175

0

0

0

Bedrijfsmiddelen Dienstverlening

0

450

450

450

0

0

0

Bedrijfsmiddelen Beheer

0

2.350

2.350

2.350

0

0

0

Bedrijfsmiddelen Atea

0

900

900

900

0

0

0

Totaal

210

8.665

8.875

8.875

0

0

0

Aan dit programma gerelateerde verbonden partijen