Overzicht reserves en voorzieningen

Reserves

In deze bijlage wordt het verloop van de reserves en voorzieningen weergegeven. De stand van deze reserves en voorzieningen is gebaseerd op afgeronde besluitvorming. De keuzes en actualiseringen die nu in deze begroting voorliggen zijn daarom ook niet verwerkt in deze gegevens waardoor ze afwijken t.o.v. de gegevens zoals deze opgenomen zijn bij het onderdeel ambities en het onderdeel financiën.
Dit is tevens van toepassing op de overzichten van reserves en voorzieningen op de programma's.

(Bedragen x € 1.000)

Reserves

31 december 2017

Bij

Af

31 december 2018

Algemene reserve

112.141

9.832

18.469

103.505

Exploitatiereserve

3.344

225

385

3.184

Begrotingsbeeld

2.397

48

912

1.532

Investeringsreserve

30.180

1.750

5.300

26.630

Parkeerbedrijf reserve

1.132

0

251

882

Parkeerfonds

545

0

0

545

Groenfonds Buitengebied

0

0

0

0

Wijkontwikkeling

3.331

0

471

2.860

Reserve Toeristenbelasting

0

120

120

0

Bodemfonds

1.932

741

474

2.199

Klimaatfonds

110

259

650

-281

Totaal Reserves

155.111

12.975

27.031

141.055

Voorzieningen

(Bedragen x € 1.000)

Voorzieningen

31 december 2017

Bij

Af

31 december 2018

Centrale personeelsvoorziening

1.512

0

684

828

Voorziening wet AppA

8.034

250

700

7.584

Onderhoud parkeerbedrijf

2.373

564

1.343

1.595

Onderhoud Bedrijfsvoering

2.344

1.384

2.301

1.428

Onderhoud gebouwen Sport

9.115

2.766

4.134

7.747

Onderhoud welzijnsgebouwen

-69

438

659

-290

Brede Scholen

405

573

557

421

Onderhoud cultuur

3.101

659

1.536

2.224

Rendabel overig

689

1.337

1.218

808

Rat Verlegh Stadion

186

0

22

163

Overige gebouwen

815

0

229

587

Huisvesting Slingerweg/AVS

568

160

180

548

Planmatig onderhoud VO

1.536

0

1.133

403

ECO-Cultuur

0

0

12

-12

Vrz openbare ruimte onderhoud

576

6.360

6.807

130

Mobiliteit

715

900

744

871

Verlieslatende contracten

4.796

0

0

4.796

Achterstallig onderhoud verhardingen

9.401

104

2.500

7.005

Voorziening afvalservice

0

0

0

0

Voorziening riolering

450

0

0

450

Totaal Voorzieningen

46.547

15.495

24.758

37.285