Overzicht moties voorjaarsnota

Titel

Bestuurlijke richting

Indicatieve afdoeningstermijn

Breda kleurt groen in 2018

Een onderzoek wordt uitgevoerd hoe het onderhoudsniveau van het cultuurgroen in de stad structureel verhoogd kan worden en wat de kosten hiervoor bedragen. Een relatie zal worden gelegd met thema’s als bewonersparticipatie en biodiversiteit.
Naast de kwaliteit van het onderhoud gaat het onderzoek ook in op het vervangingsbudget van cultuurgroen in de wijken.

De resultaten van het onderzoek worden verwacht in december 2017.

Buurtpreventie heeft zijn nut bewezen

Er wordt onderzoek gedaan naar de huidige vorm van de buurtpreventieteams. Een voorstel hiervoor, inclusief financiële onderbouwing/consequenties, wordt voor de begrotingsbehandeling 2018 naar de commissie bestuur gestuurd.

Oktober 2017

Meer BOA-blauw op straat

De extra investeringen in Handhaving & Toezicht worden besteed aan meer "BOA-blauw"
op straat. Respectievelijk worden in de jaren 2018, 2019,2020 en 2021 de volgende percentages, 46%, 75%, 65% en 65% van de middelen aangewend voor meer Boa’s om de uitbreiding te realiseren. Daarnaast worden de beschikbaar gestelde middelen geïnvesteerd in het versterken van het wijkgericht werken waardoor de inzet van de Boa’s effectiever en efficiënter wordt.
Middels het jaarverslag en het jaarprogramma Toezicht en Handhaving zal het college de raad informeren over de uitkomsten.

Najaar 2017 (programma) en voorjaar 2018 (jaarverslag)

Schoolpleinen vergroenen

Het vergroenen van schoolpleinen draagt bij aan de beleidsdoelen van de gemeente, zoals duurzaamheid en de gezondheid van kinderen.  
Om alle scholen een gelijke kans te geven voor de aanpak van hun schoolplein wordt onderzoek gedaan naar een structurele aanpak voor de scholen in Breda die aansluit bij de (subsidie)regeling die op dit moment door de provincie wordt ontwikkeld.  
De gemeente gaat echter niet over de inrichting van schoolpleinen. Dit wordt samen met Breedsaam opgepakt.

Begin 2018

Skaeve Huse in Breda

Er wordt een onderzoek naar de toekomst van de opvangmogelijkheden in de regio uitgevoerd. Hierbij wordt in overleg met SMO, woningbouwcorporaties de behoefte van maatschappelijke opvang (waaronder Skaeve Huse en/of alternatieven) in beeld gebracht. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de resultaten uit eerdere vergelijkbare onderzoeken. Eind derde kwartaal worden de resultaten van dit onderzoek verwacht.

Najaar 2017

Slimmer relatiebeheer

Het college is drukdoende deze versterkingen tussen het sociale en economische domein aan te leggen. Een voorbeeld hiervan is de uitbreiding van het Werkgeversservicepunt (verschuiving van capaciteit binnen de keten van participatie naar werk).
Hierbij merkt het college wel op dat we deze ontwikkeling in eerste instantie zien als een organisatie- en sturingsvraagstuk dan als een capaciteitsknelpunt. Indien uitbreiding van het aantal accountmanagers desondanks aan de orde is, zal dit worden opgenomen in de Begroting 2018.
Over de wijze waarop het ‘slimme relatiebeheer’ verder wordt vormgegeven, zal het college de raad in het najaar van 2017 informeren.

Najaar 2017

Van KMA weer naar kasteel van Breda

Om het Verhaal van Breda goed te kunnen beleven is het kunnen betreden van de belangrijke monumenten die dit verhaal ondersteunen van groot belang. Dat geldt ook voor de NLDA (voorheen de KMA), gevestigd in het Kasteel van Breda.
Het college heeft afgelopen periode openstelling van het kasteelterrein regelmatig aan de orde gesteld en is bereid om het gesprek met de NLDA aan te gaan over onderzoek naar ruimere mogelijkheden voor het publiek om door het jaar heen het Kasteel te bezichtigen. Dit alles uiteraard binnen de veiligheidsaspecten, gezien de militaire functie. Het college zal de raad in het najaar 2018 informeren over de uitkomsten van de gesprekken.

Najaar 2017