Lokale lastendruk

Algemeen

Deze paragraaf gaat over het beleid en de tarieven van de lokale lastendruk: OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing. Ook geeft dit hoofdstuk inzicht in de gemeentelijke tarieven die geen deel uitmaken van deze lokale lastendruk.

Beleid lokale lasten

In het Bestuursakkoord Breda 2015-2018 'Focus op Vooruitgang', onderdeel Lastendruk en financiën staan de volgende uitgangspunten:

  1. De riool- en afvalstoffenheffing zijn 100% kostendekkend.
  2. De lastendruk ontwikkelt tot en met 2018 gelijkmatig en voorspelbaar:
  • de OZB voor woningbezitters daalt jaarlijks met 1%
  • de OZB voor niet-woningen stijgt jaarlijks met 1,25%
  • de rioolheffing stijgt jaarlijks met 5%
  • de afvalstoffenheffing daalt jaarlijks met 2,5%.

Uitgangspunt voor kostendekkende heffingen zoals leges, marktgelden en naheffingsaanslagen parkeerbelastingen, blijft het inflatiecijfer volgens door het rijk vastgestelde limieten en rijksleges.
Het inflatiecijfer geldt ook voor de overige niet-kostendekkende heffingen: precario- en hondenbelasting.

Ontwikkeling lastendruk

Onwikkeling lastendruk

2017

2018

Tarieven OZB *

Eigenaar woning

0,1012

%

0,1002

%

Eigenaar niet-woning

0,2115

%

0,2141

%

Gebruik niet-woning

0,1656

%

0,1677

%

Rioolheffing

Waterverbruik 1- 500 m3

€ 202,56

€ 212,69

Waterverbruik 501- 1.001 m3

€ 425,04

€ 446,29

Waterverbruik vanaf 1.001 m3

€ 0,42

per m3

€ 0,44

per m3

Afvalstoffenheffing

Eenpersoonshuishoudens

€ 208,56

€ 203,35

Meerpersoonshuishoudens

€ 308,64

€ 300,92

* 2018 voor correctie vanwege waardeontwikkeling

Ontwikkeling lokale lastendruk

Onwikkeling lokale lastendruk

Meerpersoonshuishouden

(waarde woning € 240.000)

2018

2019

2020

2021

Koop

Huur

Koop

Huur

Koop

Huur

Koop

Huur

.. OZB

€ 240,48

n.v.t.

€ 244,57

n.v.t.

€ 248,73

n.v.t.

€ 252,95

n.v.t.

.. Rioolheffing

€ 212,69

€ 212,69

€ 223,32

€ 223,32

€ 234,49

€ 234,49

€ 246,22

€ 246,22

.. Afvalstoffenheffing

€ 300,92

€ 300,92

€ 293,40

€ 293,40

€ 286,07

€ 286,07

€ 278,91

€ 278,91

Totale lasten

€ 754,09

€ 513,61

€ 761,30

€ 516,73

€ 769,29

€ 520,56

€ 778,08

€ 525,13

% stijging ten opzichte van vorig jaar

0,00%

0,47%

0,95%

0,61%

1,05%

0,74%

1,14%

0,88%

Eenpersoonshuishouden

(waarde woning € 200.000)

.. OZB

€ 200,40

n.v.t.

€ 203,81

n.v.t.

€ 207,27

n.v.t.

€ 210,80

n.v.t.

.. Rioolheffing

€ 212,69

€ 212,69

€ 223,32

€ 223,32

€ 234,49

€ 234,49

€ 246,22

€ 246,22

.. Afvalstoffenheffing

€ 203,35

€ 203,35

€ 198,26

€ 198,26

€ 193,31

€ 193,31

€ 188,47

€ 188,47

Totale lasten

€ 616,44

€ 416,04

€ 625,40

€ 421,59

€ 635,07

€ 427,80

€ 645,49

€ 434,69

% stijging ten opzichte van vorig jaar

0,48%

1,20%

1,45%

1,33%

1,55%

1,47%

1,64%

1,61%

Ondernemingen *

(WOZ-waarde € 1.000.000)

.. OZB

€ 3.818,00

€ 1.677,00

€ 3.882,91

€ 1.705,51

€ 3.948,92

€ 1.734,50

€ 4.016,05

€ 1.763,99

Totale lasten

€ 3.818,00

€ 1.677,00

€ 3.882,91

€ 1.705,51

€ 3.948,92

€ 1.734,50

€ 4.016,05

€ 1.763,99

% stijging ten opzichte van vorig jaar

1,25%

1,27%

1,70%

1,70%

1,70%

1,70%

1,70%

1,70%

* In bovenstaande tabel is voor ondernemingen alleen de OZB opgenomen. De lasten voor rioolheffing zijn afhankelijk van de verbruikte hoeveelheid water en is sterk afhankelijk van het soort onderneming. De lasten voor de afvalstoffenheffing vallen hier buiten omdat ondernemers vrij zijn om hun afval door de gemeente of door derden te laten afvoeren

Kwijtschelding

Onderbouwing fiscale tarieven

De vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording in 2017 houdt onder andere in dat de kosten van overhead niet meer direct aan de diverse programma's (producten) wordt toegerekend. Omdat bij diverse (fiscale) tarieven deze kosten van overhead wel deel uitmaken van de in rekening te brengen kosten moet in deze paragraaf worden aangegeven op welke wijze de tarieven zijn opgebouwd.

Het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV) is per 1 januari 2017 gewijzigd. Daarmee is het noodzakelijk geworden om een splitsing aan te brengen tussen primair toe te rekenen kosten en kosten van overhead. Ook een gewijzigde presentatie van de kosten is inherent aan de wijziging. Binnen de Begroting 2017 is deze wijziging doorgevoerd. In de praktijk is er daarmee met ingang van de Begroting 2017 geen sprake meer van integrale uurtarieven, maar van ‘kale uurtarieven’ waarin de direct toe te rekenen loonkosten zijn opgenomen. Evenals voorgaande jaren is sprake van zes tariefgroepen, waarmee tarieven samenhangen van € 33,00 (schalen 1 t/m 4), € 38,48 (schalen 5 en 6), € 42,00 (schalen 7 en 8), € 49,48 (schalen 9 en 10), € 68,48 (schalen 11 en 12), € 80,00 (schalen 13 en hoger).
De wet staat een toerekening van kosten van overhead op onderdelen nog toe, maar maakt daarin wel onderscheid in een ‘intracomptabele’ en een ‘extracomptabele’ verwerking. Voor de onderdelen waarvoor dit geldt kan via de toerekening van een ‘overheadopslag’ sprake blijven van een integrale kostentoerekening.
Vanuit het perspectief van eenduidigheid wordt in die gevallen een overheadopslag gehanteerd van 68,11%. Dit betekent dat voor de onderdelen waaraan overhead mag worden toegerekend (waaronder de verschillende heffingen en tarieven) hier rekening mee wordt gehouden.

In de 'Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Breda' staat wie onder welke voorwaarden in aanmerking komt voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. De Bredase normen voor kwijtschelding voldoen aan de maximaal toegestane normering en betreft
•Onroerende zaakbelasting
•Afvalstoffenheffing
•Rioolheffing, eerste tariefschijf
•Hondenbelasting, eerste hond

Kostendekkendheid tarieven

(bedragen x € 1.000)

Lokale lasten

Lokale lasten

Publieks zaken

Publieks zaken

Publieks zaken

Publiekszaken

Afvalstoffen

Riolering

Week markten

Begraaf plaatsen*

Havens

Publieks service

A) Direct aan onderdeel toe te rekenen lasten en baten

Lasten

17.487

15.357

153

0

16

3.728

Inkomsten (exclusief heffingen/leges)

3.618

450

Netto kosten van het onderdeel

13.869

15.357

153

0

16

3.278

B) Toe te rekenen kosten aan het onderdeel

Overhead (inclusief rente overhead)

2.671

494

79

0

15

2.309

BTW

2.250

1.218

0

Totale kosten van het onderdeel

18.790

17.068

232

0

31

5.587

C) Heffingen

Opbrengst heffingen/leges

18.790

17.068

201

0

50

2.196

Kostendekkendheid

100,0%

100,0%

86,6%

0,0%

161,3%

39,3%

* Begraafplaatsen komen te vervallen in verband met uitgifte in erfpacht van deze locatie

(bedragen x € 1.000)

Vergunning-en (titel 1)

Omgevings-vergunning (titel 2

Horeca (titel 3.1)

Evenementen (titel 3.2)

Prostitutie bedrijven (titel 3.3)

Splitsings vergoeding (titel 3.4)

Exploitatie vergunning (titel 3.5)

Overige vergunningen (titel 3.7)

Totaal

A) Direct aan onderdeel toe te rekenen lasten en baten

Lasten

263

2.817

116

390

7

3

19

66

3.681

Inkomsten (exclusief heffingen/leges)

25

25

Netto kosten van het onderdeel

263

2.792

116

390

7

3

19

66

3.656

B) Toe te rekenen kosten aan het onderdeel

Overhead (inclusief rente overhead)

73

1.902

85

183

5

2

14

48

2.312

BTW

Totale kosten van het onderdeel

336

4.694

201

573

12

5

33

114

5.968

C) Heffingen

Opbrengst heffingen/leges

218

4.626

83

142

3

10

6

8

5.096

Kostendekkendheid legesproducten

64,9%

98,6%

41,3%

24,8%

25,0%

200,0%

18,2%

7,0%

85,4%

Overige tarieven

Parkeertarieven
De parkeertarieven voor de abonnementen zullen verhoogd worden met een percentage van 1,6%. Vanaf 2018 zal met marketingacties worden gestart voor specifieke doelgroepen en specifieke momenten met het doel de bezetting van de parkeergarages te verhogen en de aantrekkelijkheid van de binnenstad te vergroten. Hiervoor worden een tweetal nieuwe tarieven gehanteerd van 5 euro per dagdeel en 7,50 per dag. De overige parkeertarieven blijven ongewijzigd.

Overige leges en precariobelasting
De overige leges en tarieven gaan omhoog met 0% tot maximaal 1,6%. Een en ander zal worden geëffectueerd in de belastingverordening 2018.

Tarieven Sport 2017
Alle tarieven voor verhuur van accommodaties worden voor 2018, voor zover er geen andere contractafspraken zijn gemaakt, verhoogd met de gemeentelijke inflatiecorrectie van 1,6%.