Verbonden partijen

Inleiding

Een verbonden partij is een instelling buiten de eigen organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Verbonden partijen zijn in elk geval alle gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt en alle NV’s en BV’s waarvan ze aandeelhouder is (exclusief een aantal kleinere NV/BV's, opgericht bij de verkoop van de Essent-aandelen ). Een verbonden partij is één van de drie vormen voor de Gemeente Breda om haar taken uit te (laten) voeren: eigen activiteiten, een commerciële partij of door een verbonden partij.
Verbonden partijen leveren soms bestuurlijk complexe verhoudingen op, omdat de gemeente bestuurder en klant is. Bovendien doen meestal meerdere partijen mee aan de verbonden partij. De Gemeente Breda is dan niet de enige bestuurder en niet de enige klant. Zij moet haar bestuurlijke doelen en wensen afstemmen met die van de andere deelnemers. Dit kan de aansturing complex maken. Voordelen van verbonden partijen zijn de grotere schaal en de regionale aanpak van een regionaal onderwerp.
In overeenstemming met de aanpassingen op het Besluit Begroting en Verantwoording wordt vanaf de Begroting 2017 de informatie over een verbonden partij opgenomen bij het programma waartoe de verbonden partij bijdraagt aan de realisatie van het betreffende programma. In deze paragraaf wordt alleen nog een totaaloverzicht van de partijen opgenomen met een verwijzing naar het programma.

Visie en beleid

Naar aanleiding van het rapport van de Rekenkamer over de verbonden partijen is -in regionaal verband- nagedacht over sturing en beheersing. Dit leidde tot de nota Verbonden Partijen. Sinds de vaststelling in 2015 zijn een groot aantal onderdelen hiervan procesmatig geïmplementeerd. Zo worden de financiële en beleidsinhoudelijke richtlijnen afzonderlijk vastgesteld, zijn kaderbrieven geïntroduceerd en worden de zienswijzen op de ontwerpbegroting in een vergadering behandeld.
In 2018 gaan we verder op inhoudelijk terrein. In 2018 willen we een vorm van risicosturing introduceren. Dat wil zeggen dat de meest risicovolle partij, ook de meeste aandacht krijgt. Vanuit die gedachte willen de volgende jaren toewerken naar een vorm van horizontaal toezicht Met als centrale waarden onderling vertrouwen en openheid op ambtelijke en bestuurlijk niveau. We verwachten dat professionals op die manier hun werk beter kunnen doen, er een betere verbinding is tussen de verbonden partij en gemeenten en een wederzijdse leercyclus op gang komt. Zo ontstaat meer doeltreffendheid en doelmatigheid.

De verbonden partijen

Totaalbeeld verbonden partijen

Naam verbonden partij

Soort verbonden partij

Verbonden aan programma

Bijdrage aan Breda

Bijdrage van Breda

Neovita BV

Vennootschappen en coöperaties

1. Vitaal en Sociaal Breda

Stichting Werk aan de wijk

Stichtingen en verenigingen

1. Vitaal en Sociaal Breda

GR GGD West-Brabant

Gemeenschappelijke regeling

1. Vitaal en Sociaal Breda

3.974

GR Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord

Gemeenschappelijke regeling

1. Vitaal en Sociaal Breda

GR programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten

Gemeenschappelijke regeling

1. Vitaal en Sociaal Breda

NV Bredase Investeringsmaatschappij (NV BrIM)

Vennootschappen en coöperaties

2. Ondernemend Breda

NV Werkgelegenheidsinstituut West-Brabant

Vennootschappen en coöperaties

2. Ondernemend Breda

Chassétheater beheer NV

Vennootschappen en coöperaties

2. Ondernemend Breda

NV Stadsherstel Breda

Vennootschappen en coöperaties

2. Ondernemend Breda

GR Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en GR Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen

Gemeenschappelijke regeling

3. Duurzaam wonen in Breda

192

GR Regio West Brabant

Gemeenschappelijke regeling

4. Basis op orde in Breda

4.665

GR Veiligheidsregio Midden- en West Brabant

Gemeenschappelijke regeling

4. Basis op orde in Breda

11.111

Belgisch Nederlands Grensoverleg

Overige verbonden partijen

4. Basis op orde in Breda

3

GR Omgevingsdienst Midden- en West Brabant

Gemeenschappelijke regeling

4. Basis op orde in Breda

1.787

Veiligheidshuis Breda

Overige verbonden partijen

4. Basis op orde in Breda

213

Enexis Holding NV (=6 overige NV`s/BV`s) (belang 0,016 %)

Vennootschappen en coöperaties

5. Organisatie en financiën in Breda

Brabant Water NV

Vennootschappen en coöperaties

5. Organisatie en financiën in Breda

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank)

Vennootschappen en coöperaties

5. Organisatie en financiën in Breda

GR Belastingsamenwerking West Brabant

Gemeenschappelijke regeling

5. Organisatie en financiën in Breda

1.061

Partijen