Weerstandsvermogen en risico`s

De weerstandscapaciteit wordt gevormd door de algemene reserves. Deze algemene reserves hebben als primair doel het opvangen van negatieve effecten, de bufferfunctie.
Het actuele verloop van deze reserve is als volgt:

(bedragen x € 1 miljoen)

2017

2018

2019

2020

2021

A) Algemene reserve

Stand reserve 31-12-2016

80,9

Resultaatbestemming 2016

4,7

Toevoeging algemene reserve 2017

0,3

Onttrekking algemene reserve 2017

-4,0

Rentemutatie 2017

4,6

Gecorrigeerde stand per 1-1

86,5

88,5

95,6

102,8

Bij: rentetoevoegingen

1,1

3,7

3,7

3,7

(inclusief bespaarde rente)

Bij: totaal geraamde stortingen

4,4

4,4

4,4

4,4

Af: totaal geraamd onttrekkingen (incl. keuzes)

-3,5

-1,0

-0,9

-0,3

Stand algemene reserve per 31-12

88,5

95,6

102,8

110,6

De algemene reserve laat ten opzichte van de voorjaarsnota een licht positieve ontwikkeling zien. De resultaatbestemming van de jaarrekening van 2016 is hiervan de oorzaak. In 2017 is daardoor een bedrag van € 4,7 miljoen extra aan de algemene reserve toegevoegd. Daarentegen wordt de bijdrage vanuit de afwikkeling van de reserve wijkontwikkeling niet toegevoegd aan de algemene reserve maar komt deze ten gunste van het fonds stedelijke ontwikkeling waardoor er € 2 miljoen minder in de algemene reserve wordt toegevoegd. Verder wordt een bedrag van € 3 miljoen onttrokken voor 'logistics community Brabant'. De hogere rentetoevoeging zoals in de voorjaarsnota weergegeven is geactualiseerd en neemt, als gevolg van een hoger beginsaldo toe. Jaarlijks bedraagt de extra toevoeging € 0,5 miljoen. Alles bij elkaar genomen is de omvang van de algemene reserve in 2021 ongeveer € 1 miljoen groter dan bij de voorjaarsnota weergegeven.

Tot de categorie algemene reserves hoort ook de reserve sociaal domein. Deze reserve is in de voorjaarsnota voor het laatst geactualiseerd. In de tussentijd zijn er de nodige verschuivingen opgetreden binnen het sociaal domein. Binnen Jeugdhulp en BUIG zijn de resultaten sinds de voorjaarsnota aanzienlijk verslechterd. De inzet van de reserve zoals voorzien bij de Voorjaarsnota 2017 kan hierdoor niet langer volgens die inzichten plaatsvinden waardoor de reserve zonder bijstelling negatief zou worden. Om te voorkomen dat dit ook daadwerkelijk zal gebeuren wordt een aantal bijstellingen voorgesteld. Deze zijn onder impulsen en keuzes nader toegelicht. Op die plek is ook de ontwikkeling van de reserve sociaal domein weergegeven.

Confrontatie beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit
De geactualiseerde risicopositie bedraagt in deze begroting € 78,3 miljoen. Dit is hoger dan de risicopositie de bij de voorjaarsnota werd gepresenteerd.
Confrontatie van de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit leidt tot de conclusie dat de risico's voldoende afgedekt zijn door de algemene reserve. Het weerstandsvermogen bedraagt ultimo 2018 € 9,8 miljoen en is daarmee fors lager dan bij de Voorjaarsnota.