Geprognosticeerde balans

Inleiding geprognosticeerde balans

In het kader van de verbetering van het financieel beeld van de gemeente wordt sinds de Begroting 2017 een geprognosticeerde balans opgenomen. Hierin worden overigens alleen de onderdelen opgenomen die van belang zijn voor de berekening van het EMU-saldo waarmee het tekort c.q. overschot van `kasstromen` wordt bepaald. Dit EMU-saldo wordt in relatie gebracht met de totale financiële positie van de overheid te weten het rijk, de provincies, de waterschappen en de gemeenten. Dit totaal mag, volgens de EU-richtlijnen niet meer bedragen dan -3%.
In deze geprognosticeerde balans is in bedrag van de algemene reserve opgebouwd uit twee onderdelen te weten een algemeen deel van € 86,5 miljoen en een specifiek deel Sociaal domein van € 17,0 miljoen.

(Bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

Activa

Passiva

Vaste activa

Eigen vermogen

.. Immateriële vaste activa

1.338

1.038

738

438

.. Algemene reserves

103.531

92.044

96.496

103.176

.. Materiële vaste activa

464.331

483.021

485.750

486.157

.. Bestemmingsreserves

40.120

34.701

33.211

32.917

.. Financiële vaste activa

186.904

186.904

186.904

186.904

.. Nog te bestemmen resultaat

2.621

4.495

4.541

4.262

Vlottende activa

Voorzieningen

46.547

37.286

33.902

24.869

.. Voorraden gronden

82.989

82.989

82.989

82.989

..Uitzettingen

43.666

43.666

43.666

43.666

Vaste schulden

407.109

444.663

467.799

508.971

..Overlopende activa

29.449

29.449

29.449

29.449

Vlottende passiva

Liquide middelen

1.011

1.011

1.011

1.011

..Vlottende schuld

78.148

78.148

78.148

78.148

..Overlopende passiva

63.495

63.495

63.495

63.495

.. Sluitposten

68.117

73.246

52.915

14.776

809.687

828.077

830.506

830.613

809.687

828.077

830.506

830.613

EMU-saldo

-25.330

-1.618

-4.899

49.107