Landelijke taakvelden en indicatoren

Inleiding taakvelden en indicatoren

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat in de begroting een overzicht van de landelijke taakvelden en indicatoren worden opgenomen. Gemeenten zijn vrij in de keuze dit rechtstreeks aan programma's te koppelen of als bijlage op te nemen.
Voor de indicatoren geldt dat deze zowel bij de programma's als in deze bijlage opgenomen kunnen zijn

Overzicht taakvelden

(Bedragen x € 1.000)

Totaal overzicht lasten en

Jaarrekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

baten per taakveld

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

Taakveld

0

0

61

0

141

0

149

0

147

0

145

0

0.1  Bestuur

6.278

159

5.142

75

5.444

75

5.454

75

5.460

75

5.461

75

0.10  Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.2  Burgerzaken

10.727

6.772

7.517

3.734

2.286

3.734

2.511

3.734

2.059

3.734

2.284

3.734

0.3  Beheer overige gebouwen en gronden

77

103

379

12

259

12

259

12

259

12

259

12

0.4  Overhead

29.461

2.250

74.874

18.545

84.710

12.137

82.626

12.150

82.718

12.150

81.394

12.150

0.5  Treasury

26.030

34.900

23.761

33.794

18.548

22.407

17.466

21.936

17.823

21.629

17.446

21.416

0.61  OZB woningen

2.740

27.226

2.192

19.052

2.203

19.065

2.203

19.540

2.203

20.083

2.203

20.639

0.62  OZB niet-woningen

0

6.227

198

15.334

206

15.781

206

16.309

206

16.851

206

17.406

0.63  Parkeerbelasting

0

6.864

0

7.158

0

7.403

0

7.623

0

7.623

0

7.623

0.64  Belastingen overig

37

2.464

79

2.410

31

2.430

31

2.064

31

2.064

31

2.064

0.7  Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

314.065

0

302.679

0

314.679

0

319.584

0

323.341

0

326.247

0.8  Overige baten en lasten

4.169

153

3.395

418

8.322

291

13.298

291

15.487

291

19.260

291

0.9  Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

500

0

500

0

500

0

500

0

500

0

1.1  Crisisbeheersing en brandweer

11.169

150

11.193

145

11.077

145

11.072

145

11.067

145

11.062

145

1.2  Openbare orde en veiligheid

8.935

3.180

8.895

985

7.219

8.102

6.929

8.102

7.140

8.102

6.982

8.102

2.1  Verkeer en vervoer

31.190

4.872

29.728

4.245

27.984

3.745

28.686

3.745

28.634

3.745

28.997

3.745

2.2  Parkeren

10.174

7.238

8.752

6.904

8.211

6.750

8.210

6.750

8.233

6.750

8.252

6.750

2.4  Economische havens en waterwegen

9

71

20

50

9

50

9

50

9

50

9

50

2.5  Openbaar vervoer

96

0

78

0

57

0

57

0

55

0

49

0

3.1  Economische ontwikkeling

2.679

213

2.006

0

1.353

0

1.411

0

1.408

0

1.405

0

3.2  Fysieke bedrijfsinfrastructuur

13.467

14.611

7.480

6.080

18.746

16.557

16.202

13.987

12.231

10.170

10.069

8.040

3.3  Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

1.040

342

1.336

630

1.275

630

916

630

923

630

930

630

3.4  Economische promotie

2.524

945

2.095

600

2.056

750

1.574

750

1.580

750

1.487

750

4.1  Openbaar basisonderwijs

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.2  Onderwijshuisvesting

20.684

1.005

18.919

899

21.664

897

18.432

897

18.705

897

18.983

897

4.3  Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

13.874

9.269

15.282

10.860

13.559

9.632

10.572

6.635

10.582

6.635

9.951

5.892

5.1  Sportbeleid en activering

3.198

0

3.536

0

3.675

85

3.590

0

3.590

0

3.590

0

5.2  Sportaccommodaties

16.653

7.026

11.558

3.920

10.308

3.956

10.183

3.956

10.115

3.956

9.665

3.956

5.3  Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

25.148

1.442

24.471

1.226

24.571

1.222

24.601

1.256

24.974

1.256

25.249

1.256

5.4  Musea

2.753

567

976

257

577

335

597

335

582

326

434

253

5.5  Cultureel erfgoed

1.880

156

1.607

518

1.702

518

1.701

518

1.699

518

1.698

518

5.6  Media

805

1.109

795

1.040

680

1.062

668

1.062

667

1.062

664

1.062

5.7  Openbaar groen en (openlucht) recreatie

21.613

1.363

14.110

857

14.752

887

13.935

887

13.959

887

14.016

887

6.1  Samenkracht en burgerparticipatie

15.992

1.125

16.758

762

16.613

501

15.298

285

15.422

285

15.452

285

6.2  Wijkteams

5.999

211

6.605

352

6.293

0

6.227

0

6.127

0

6.049

0

6.3  Inkomensregelingen

90.074

70.683

82.466

68.231

75.159

67.404

74.212

67.404

73.712

67.404

73.212

67.404

6.4  Begeleide participatie

50.778

18.684

38.819

16.113

44.294

9.987

41.447

8.612

39.743

8.287

39.284

7.921

6.5  Arbeidsparticipatie

-19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.6  Maatwerkvoorzieningen (WMO)

18.664

3.894

18.011

5.445

17.739

5.265

17.539

5.265

17.618

5.264

17.618

5.259

6.71  Maatwerkdienstverlening 18+

10.580

353

10.871

345

9.770

345

7.970

345

8.079

345

8.616

345

6.72  Maatwerkdienstverlening 18-

52.204

20.130

50.249

17.852

29.242

0

29.342

0

29.743

0

29.966

0

6.81  Geëscaleerde zorg 18+

37.277

1.873

39.519

394

41.424

1.151

42.221

1.151

42.232

1.151

42.245

1.151

6.82  Geëscaleerde zorg 18-

9.624

5.368

9.313

5.170

4.492

309

4.492

309

4.492

309

4.492

309

7.1  Volksgezondheid

6.494

219

6.704

0

7.807

0

7.486

0

7.041

0

6.916

0

7.2  Riolering

15.494

16.716

14.460

16.481

14.821

17.081

15.497

17.889

16.179

18.721

16.924

19.621

7.3  Afval

23.519

24.295

20.195

26.749

19.720

26.105

19.570

25.943

19.507

25.863

20.081

25.440

7.4  Milieubeheer

3.342

572

3.259

997

2.775

775

2.542

780

2.542

785

2.542

790

7.5  Begraafplaatsen en crematoria

284

189

297

180

149

105

149

105

149

105

149

105

8.1  Ruimtelijke ordening

9.356

1.063

4.625

835

5.637

650

5.317

650

5.935

650

6.091

635

8.2  Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

15.983

35.928

34.697

29.063

44.462

39.705

33.319

28.599

25.290

20.568

18.242

13.523

8.3  Wonen en bouwen

11.410

7.531

6.833

3.831

8.797

4.544

5.170

4.144

5.168

3.944

5.166

3.944

Totaal Taakveld

644.466

663.578

644.620

635.226

641.318

627.262

611.843

614.504

602.026

607.411

595.726

601.321

Mutaties reserves

0.10-Mutaties reserves

20.944

28.770

6.117

15.510

12.975

27.031

14.593

11.932

14.747

9.362

14.011

8.416

Totaal mutaties reserves

20.944

28.770

6.117

15.510

12.975

27.031

14.593

11.932

14.747

9.362

14.011

8.416

Totaal Lasten en Baten

665.384

692.348

650.736

650.736

654.293

654.293

626.436

626.436

616.773

616.773

609.737

609.737

Verdeling taakvelden over programma's

Landelijke taakveld

Verdeling

Programma

0.0

Bestuur en ondersteuning

0,1

Bestuur

100%

4

Basis op orde in Breda

0,2

Burgerzaken

100%

4

Basis op orde in Breda

0,3

Beheer overige gebouwen en gronden

100%

4

Basis op orde in Breda

0,4

Overhead

100%

5

Organisatie en financiën van Breda

0,61

OZB Woningen

100%

5

Organisatie en financiën van Breda

0,62

OZB Niet woningen

100%

5

Organisatie en financiën van Breda

0,63

Parkeerbelasting

100%

4

Basis op orde in Breda

0,7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

100%

5

Organisatie en financiën van Breda

0,8

Overige baten en lasten

100%

5

Organisatie en financiën van Breda

0,9

Vennootschapsbelasting

100%

5

Organisatie en financiën van Breda

1,0

Veiligheid

1,1

Crisisbeheer en brandweer

100%

4

Basis op orde in Breda

1,2

Openbare orde en veiigheid

100%

4

Basis op orde in Breda

2,0

Verkeer, vervoer en waterstaat

2,1

Verkeer en vervoer

21%

3

Duurzaam wonen in Breda

79%

4

Basis op orde in Breda

2,2

Parkeren

100%

3

Duurzaam wonen in Breda

2,4

Economische havens en waterwegen

100%

4

Basis op orde in Breda

2,5

Openbaar vervoer

100%

3

Duurzaam wonen in Breda

3,0

Economie

3,1

Economische ontwikkeling

100%

2

Ondernemend Breda

3,2

Fysieke bedrijvenstructuur

100%

2

Ondernemend Breda

3,4

Economische promotie

100%

2

Ondernemend Breda

4,0

Onderwijs

4,1

Openbaar basisonderwijs

100%

1

Vitaal en sociaal Breda

4,2

Onderwijshuisvesting

100%

2

Ondernemend Breda

4,3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

100%

2

Ondernemend Breda

5,0

Sport, cultuur en recreatie

5,1

Sportbeleid en activering

100%

1

Vitaal en sociaal Breda

5,2

Sportaccommodaties

100%

4

Basis op orde in Breda

5,3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

100%

2

Ondernemend Breda

5,4

Musea

100%

2

Ondernemend Breda

5,5

Cultureel erfgoed

100%

2

Ondernemend Breda

5,6

Media

100%

2

Ondernemend Breda

5,7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

100%

4

Basis op orde in Breda

6,0

Sociaal domein

6,1

Samenkracht en burgerparticipatie

100%

1

Vitaal en sociaal Breda

6,2

Wijkteams

100%

1

Vitaal en sociaal Breda

6,3

Inkomensregelingen

100%

1

Vitaal en sociaal Breda

6,4

Begeleide participatie

100%

1

Vitaal en sociaal Breda

6,6

Maatwerkvoorzieningen WMO

100%

1

Vitaal en sociaal Breda

6,71

Maatwerkdienstverlening 18+

100%

1

Vitaal en sociaal Breda

6,72

Maatwerkdienstverlening 18-

100%

1

Vitaal en sociaal Breda

6,81

Geëscaleerde zorg 18+

100%

1

Vitaal en sociaal Breda

6,82

Geëscaleerde zorg 18-

100%

1

Vitaal en sociaal Breda

7,0

Volksgezondheid en milieu

7,1

Volksgezondheid

100%

1

Vitaal en sociaal Breda

7,2

Riolering

100%

4

Basis op orde in Breda

7,3

Afval

100%

4

Basis op orde in Breda

7,5

Begraafplaatsen en crematoria

100%

4

Basis op orde in Breda

8,0

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8,1

Ruimtelijke ordening

100%

3

Duurzaam wonen in Breda

8,3

Wonen en bouwen

100%

3

Duurzaam wonen in Breda

Overzicht indicatoren

Voor zover niet bij de programma`s en of thema`s opgenomen een overzicht van de landelijk vastgestelde indicatoren. Het cijfer voor de naam verwijst naar de hoofdrubriek van de landelijke indeling van deze indicatoren.

0. Bestuur en ondersteuning

1. Veiligheid

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

3. Economie

4. Onderwijs

5. Sport, cultuur en recreatie

6. Sociaal domein

7. Volksgezondheid en milieu

8. Volkshuisvesting, RO en sted vernieuwing