Programma 1Vitaal en sociaal

Lasten € 284.564
Baten € 109.304
Saldo € -175.260

Onze ambitie

Vitaal en Sociaal Breda betekent kwaliteit van werken en leven en een thuis voor iedereen. In de voorjaarsnota 2017 gaven wij aan dat we hier hard aan werken, samen met inwoners, ondernemers, onderwijs en maatschappelijke instellingen. We willen een Bredase samenleving waar iedereen naar vermogen meedoet. Waar iedereen zijn talenten kan ontwikkelen, regie heeft over het eigen leven en een (veilig) thuis heeft. Een samenleving met goede ondersteuning, zorg en begeleiding naar werk. Dat is een voorwaarde voor gezonde, weerbare en vitale inwoners. Dat doen we vanuit een positieve grondhouding. We vertrouwen op de kracht van het individu en het netwerk van vrijwilligers en professionele hulpverleners. Samen staan we sterk

Daarbij geldt onze overtuiging dat we escalatie van problemen kunnen voorkómen door er snel bij te zijn. Dit betekent dat wij met name onze partners in het voorliggend veld sterk in positie willen brengen. Vanuit de wetenschap dat hoe laagdrempeliger en adequater de ondersteuning in het voorliggend veld is, hoe groter de kans dat ondersteuning naar een individuele maatwerkvoorziening kan worden voorkomen. We leggen de focus op maatwerk, integraliteit (we kijken bijvoorbeeld niet alleen naar welke hulp een kind nodig heeft, maar naar de hulpvraag van het hele gezin) en tijdige ondersteuning dichtbij huis.

We zien na twee jaar uitvoering van dit beleid dat we nog niet klaar zijn. Met name het sneller en flexibeler kunnen op- en afschalen van zorg en ondersteuning heeft onze aandacht in 2018. We zullen hierover goede afspraken maken met onze partners aan de thematafels en de zorgaanbieders. Tegelijkertijd groeit de groep Bredanaars die onze hulp nodig heeft - en de hulpvraag wordt ook complexer. Ook de financiële middelen die het Rijk ter beschikking stelt slinken. We moeten dus nog beter kijken hoe we de juiste dingen doen binnen de beschikbare financiële ruimte. In het onderdeel impulsen en keuzes leest u over welke keuzen wij maakten om alle in deze begroting opgenomen activiteiten kwalitatief en financieel duurzaam te continueren.

In 2018 richten we ons meer op inhoudelijke resultaten van de thematafels, en de concrete bijdrage die zij leveren aan het bereiken van de maatschappelijke doelen die wij gezamenlijk formuleerden. Het ontwikkelbudget van €1,25 miljoen in Breda Doet biedt ruimte voor vernieuwende ideeën om deze beweging kracht bij te zetten.

 

Externe ontwikkelingen

Van de 8 trends en ontwikkelingen, in de inleiding van de programma's hebben de volgende 4 het meeste impact op programma 1:

1. Demografisch: de bevolking van Breda blijft groeien, vergrijst en wordt etnisch meer divers. De bevolking van Breda blijft de komende jaren groeien. Deze groei komt door verhuizing naar de stad en geboorteoverschot. De bevolking vergrijst, mensen blijven langer thuis wonen met zorg en ondersteuning, het aantal huishoudens stijgt en er komen meer eenpersoonshuishoudens. Dit vraagt om andere woonvormen.

2. Sociaal: méér integraal beleid en méér samenhang. Van regisseren naar faciliteren.

Veranderingen versterken zelfredzaamheid van inwoners.  De rol van de overheid verandert in een samenwerkende overheid, deregulering en ander burgerschap staan centraal.  In Breda zien we dat terug in Breda Doet, Breda Begroot, wijkplatforms, thematafels en invoering van de Omgevingswet. De gemeente doet meer samen met bewoners en partijen en laat het over aan anderen.   

3. Technologisch: fysieke, digitale en biologische werelden komen samen. De fysieke wereld wordt één groot communicatiesysteem, dat zorgt voor een koppeling tussen digitale diensten en producten. Wie beheert dat systeem, wie beschikt over en heeft toegang tot data? Ook vraagstukken rond privacy en identiteitsfraude vragen publieke aandacht.

4. Bestuurlijk: het Bredase bestuur werkt steeds meer regionaal samen. In een regio komen beleidsterreinen samen: economie, bereikbaarheid, wonen, winkelen, recreëren, arbeidsmarkt, onderwijs, re-integratie, zorg en welzijn. In een stedelijke regio en een daily urban system hangen economische relaties, diensten- en sociale infrastructuur en ruimtelijke verbindingen samen. De Nederlandse bestuurlijke structuur sluit hier onvoldoende bij aan. In Breda kiezen we voor de samenwerkingsvorm die het beste past bij de opgave.

Ook de andere externe ontwikkelingen genoemd in de inleiding van de programma's zijn van invloed op programma 1.  

We merken dat het Rijk druk zet op instroom in landelijke voorzieningen, zoals de Wet Langdurige Zorg. Bovendien reguleert het Rijk de toegang tot beschut werken in Breda. Ook zien we een waterbedeffect als gevolg van de ontwikkelingen rondom Jeugddetentie. Door deze landelijke tendens doen er steeds  méér mensen een beroep op gemeentelijke ondersteuning. Ook merken we dat deze mensen in toenemende mate een complexe zorgvraag hebben. Tot slot signaleren wij dat het Rijk ons in toenemende mate confronteert met richtlijnen en wettelijke kaders voor de tariefstelling op onze inkooprelatie met zorgaanbieders. Dit alles zet druk op het stelsel van onze voorzieningen en de houdbaarheid van de financiering ervan.

De thema`s

Wat willen we bereiken?

Alle kinderen kunnen gezond en veilig opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen deelnemen aan de samenleving. Ouders zijn hiervoor eerst verantwoordelijk, de overheid komt in beeld als dit niet vanzelf gaat. Dan moeten hulpverleners snel, goed en op maat functioneren om kinderen en hun ouders te begeleiden, behandelen en beschermen.

 

Ook laagdrempelige activiteiten dichtbij kinderen en jongeren in de buurt helpen bij een goede ontwikkeling van onze jeugd. Een stevige samenwerking tussen onderwijs, sport, opvoedondersteuning, cultuur en maatschappelijk werk is een must. De thematafel Opgroeien zet hierop in.

 

Onze ambitie is dat we samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen werken aan een stad waar het goed wonen, werken en leven is. Daarom is betrokkenheid van kinderen, jongeren en hun ouders belangrijk. Door hen te betrekken bij de vraagstukken van Breda, leggen we de basis voor maatschappelijke betrokkenheid op latere leeftijd.

 

Bovendien verdienen alle kinderen en jongeren een fijne woonomgeving. Door met hen in gesprek te gaan halen we op hoe we het fysieke en sociale aanbod in Breda voor hen passend kunnen maken. We zijn met in gesprek met elkaar over de uitvoering van de jeugdhulp en we betrekken kinderen en jongeren bijvoorbeeld bij de kindercultuurnacht en de Missing Chapter Foundation. Hun kijk op die onderwerpen verrijkt de stad. We doen dit alles onder de noemer kindvriendelijke stad.

 

We stimuleren dat jongeren meer bewegen en gezond eten. Zo streven we naar een gezond gewicht onder jongeren. We gebruiken het JOGG-netwerk voor activiteiten en versterken van bestaande initiatieven. We zetten in 2018 in op water drinken en gezonde voeding en hebben speciale aandacht voor ouderparticipatie.

 

In de Strategische Onderwijsagenda maakten we afspraken met alle partners in het onderwijs, om kinderen nauwlettend te volgen in het kader van ‘Een leven lang leren en onbegrensd ontdekken’ . Op Taal en Techniek hebben we per jaarschijf concrete uitvoeringsafspraken gemaakt om de onderschreven ambitie te behalen. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt in de strategische onderwijsagenda om meer aandacht te geven aan brede ontwikkeling van kinderen en de opdracht aan het onderwijs meer gepersonaliseerd onderwijs te geven, maatwerk per leerling zowel in het passend onderwijs als regulier onderwijs.

 

Er zijn trends te ontdekken waaronder opwaartse druk in schoolkeuze/niveau met consequenties voor in-en uitstroom. VMBO merkt dit in sterke daling van inschrijving in eerste leerjaar. Dit heeft ook consequenties voor MBO. Een andere trend is de internationalisering met onder andere de ontwikkeling van meertalig onderwijs in het reguliere onderwijs naast de internationale school. Er zijn pilots gestart in de reguliere kinderopvang en het basisonderwijs.

 

Wat gaan we er voor doen?

Om ouders en kinderen met vragen eerder te zien, zorgen we voor voldoende oren en ogen in de wijk. Jeugd en ouders met een hulpvraag krijgen ondersteuning dichtbij huis door professionals van CJG Breda. Is er meer nodig, dan zetten we specialistische hulp in. Door versterking van het lokale jeugdveld, focus op preventie en doorontwikkeling van CJG Breda zetten we in op minder gebruik van specialistische jeugdhulp en afname van (de duur van) jeugdbeschermingsmaatregelen op lange termijn.

 

In 2017 is er onderzoek gedaan naar de werking, de doorloop- en wachttijden in de Veiligheidsketen Jeugd.

Naar aanleiding van dit onderzoek en de urgentie om kwetsbare gezinnen sneller en efficiënter de benodigde hulp te bieden en meer garanties op veiligheid te bieden, starten de regio’s Midden- en West-Brabant gezamenlijk een programma, in samenspraak met de ministeries van V&J en VWS en betrokken organisaties in de keten.

 

Er is verband tussen medisch, geestelijk, psychosociaal en sociaaleconomisch welbevinden van mensen. Dat vraagt om integrale hulpverlening op meerdere terreinen. Zo maken we werk van de “doorgaande hulpverleningslijn 16-27 jaar”, evalueren we de inzet van ziekenhuis CJG-ers en zetten we in op de samenwerking met huis- en jeugdartsen.

 

West-Brabant West en West-Brabant-Oost, waar Breda bij hoort, zijn in 2015 begonnen met de Transformatiemonitor Jeugd. De derde monitor is in 2017 opgeleverd en de monitor over 2017 komt begin 2018. Daarnaast ontwikkelen we gezamenlijk een kwaliteitsmonitor Toegang en Jeugdhulp om de kwaliteit van de toegang en de geleverde jeugdhulp te meten.

 

In het kader van de kindvriendelijke stad leggen we de focus op ‘Op pad en ontmoeten in de wijk’ en ‘Vrije tijd en talenten’. We gaan verder met het netwerk van leerlingenraden, The missing Chapter Foundation, herijking van speel-, sport- en ontmoetingsplekken, een kinder belevingskaart voor Belcrum en de versterking van de samenwerking met (sport-) verenigingen.

 

Er wordt extra taalaanbod voor jonge kinderen, volwassenen en nieuwkomers aangeboden. De ouderbetrokkenheid wordt vergroot door extra programma’s met en door ouders op de vroeg- en voorscholen. Passend Onderwijs voor elk kind is het uitgangspunt. Onderwijs op maat, aanvullende afspraken tussen onderwijs en jeugdhulp in de regionale samenwerkingsverbanden om dit te realiseren. Innovaties om leven lang leren te kunnen realiseren en de ambitie om te komen tot gepersonaliseerd onderwijs waar te maken. Innovaties zoals No Isolation zijn gestart om kinderen die tijdelijk uitvallen op school door ziekte betrokken te houden bij klasgenoten en gebeurtenissen in en om school om terugkeer te vergemakkelijken.

 

Wat is de uitdaging?

Achterliggende documenten

Maand / Jaar

Kaderstellend / Rapporterend / Evaluerend

Document

2014

Kaderstellend

Beleidskader jeugdhulp 2014

2016

Kaderstellend

Jeugdhulp 2015 (van beleid naar uitvoering)

2017

Informerend

Jeugdmagazine Breda 2017

mei 2017

Kaderstellend

Verordening Jeugdhulp Breda 2017

2016

Informerend

10 vragen over de transitie Jeugdzorg Breda, factsheet 2016

2017

Kaderstellend

Voorjaarsnota 2017

Gerelateerde Producten

Risico's

Voor de thema’s van programma Vitaal & Sociaal zijn de volgende risico’s benoemd:

 

Over de volle breedte van het sociaal domein staan de tarieven van onze partners onder druk. Als we het over de tarieven binnen het sociaal domein hebben, dan hebben we het over de vergoedingen die we betalen voor maatwerkvoorzieningen. Deze voorzieningen bestaan voor het overgrote deel uit diensten. De kosten die onze contractpartners maken zijn dus sterk afhankelijk van hun eigen personeelskosten. Soms heeft de opwaartse druk te maken met ontwikkelingen in de loonprijsindexatie, soms heeft dat te maken met het complexer worden van de doelgroepen. Waar het een inkooprelatie aangaat die we gestart zijn met een bestuurlijke aanbesteding, dan spraken wij bij aanvang met onze partners een faire prijsontwikkeling af. Het is dus niet uit te sluiten, dat in de toekomst de tarieven op onderdelen opgehoogd dienen te worden. Een bijzondere situatie doet zich voor rondom de Huishoudelijke Voorziening die we verstrekken. Sinds kort zijn we gehouden aan de kaders van de Algemene Maatregel van Bestuur “reële prijzen Wmo 2015”. En onze afhankelijkheid van CAO afspraken daaromtrent maakt de impact op onze tarieven ongewis.

 

 

Op basis van aantallen vragen aan en meldingen bij Veilig Thuis West-Brabant in 2015 en 2016 is berekend dat het beschikbare budget de komende jaren ontoereikend is om deze goed en tijdig te behandelen.

 

Er ontstaan onveilige situaties wanneer zonder structureel vervolg op tijdelijke inzet voor activiteiten voor mensen met verward gedrag en slachtoffers van ernstig seksueel geweld.

 

Het objectieve verdeelmodel voor de Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (Wet BUIG) pakt ongunstig uit voor de gemeente Breda. Ook is het landelijke macrobudget BUIG ontoereikend. De gemeente loopt, net als elke andere gemeente voor 2017 en 2018, een maximaal risico van 8,75% (van het Rijksbudget). Dit komt neer op een bedrag van ongeveer € 5,7 miljoen. Indien het tekort groter blijkt, dan is een beroep op de Vangnetuitkering mogelijk. Binnen de gemeente Breda worden min of meer structurele risico’s berekend over een periode van 4 jaar, waarbij wordt aangenomen dat het tekort jaarlijks wordt verminderd met € 0,5 miljoen.  Het risicobedrag over de periode van vier jaar bedraagt € 9,9 miljoen.

 

De vraag naar beschermd wonen neemt toe, vooral van jongvolwassenen en mensen met een licht verstandelijke beperking. Het huidige budget is niet toereikend om aan deze vraag te voldoen.

 

Betere hulpverlening aan daklozen en een (gevoelsmatig) veiliger omgeving vraagt om nieuwe daklozenopvang. Het onderzoek hiernaar loopt, realisatie van de uitkomsten zijn nog niet geborgd.

 

Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang wordt vanaf 2019 gedecentraliseerd naar gemeenten. Op peil houden van de huidige hulp en ondersteuning vraagt tijdelijk, als gevolg van deze decentralisatie, extra ambtelijke inzet. Deze is niet voorhanden.

 

Onderwijsachterstanden (zogenoemde herverdelingsactie):

Op 30 mei jl. is de Tweede Kamer geïnformeerd over het budget Onderwijsachterstanden met een brief van OCW. De staatssecretaris schrijft  in 2018 de huidige bekostigingssystematiek te blijven hanteren. De PO raad en de VNG konden niet meegaan met de nieuwe bekostigingssystematiek, omdat dat teveel schade zou aanrichten aan bestaande voorzieningen en opgebouwde expertise. De demissionaire status van het kabinet was ook een reden om op dit moment geen standpunt in te nemen. In de brief staat dat de meeste gemeenten circa 11% minder ontvangen. Alleen de kleinere gemeenten ontvangen circa 7%  minder dan in 2017. Breda houdt rekening met 11%.

 

Middelen volwasseneneducatie:

Voor 2018 vindt een jaar verlenging plaats van de huidige regeling Wet Educatie Beroepsonderwijs. Dit in afwachting van de kabinetsformatie. Feit is dat de druk op de middelen vanuit de WEB toeneemt als gevolg van een groeiende groep laaggeletterden. Vooral bij veel oud inburgeraars is het taalniveau onvoldoende. Het aantal mensen dat een inburgeringsexamen haalde is gehalveerd sinds de invoering van de nieuwe inburgeringswet in 2013. Slechts 39% van de migranten slaagt voor het inburgeringsexamen, terwijl voorheen ruim 80% slaagde. Dat staat in een rapport van de Rekenkamer (januari 2017) over de periode 2013-2016.

 

De prognose voor de taakstelling statushouders 2018 is dat deze verder verlaagd wordt naar 65 statushouders eerste helft 2018. Dit betekent een verlaging van de middelen voor maatschappelijke begeleiding statushouders. Over de implicaties hiervan is met de partners van de ontwikkeltafel statushouders het gesprek gevoerd najaar 2017.

Daarnaast is onduidelijk of er in vervolg op het Uitwerkingsakkoord verhoogde asielinstroom wederom extra middelen voor statushouders beschikbaar komen in 2018.  Dit zal mede afhangen van het regeerakkoord.

Wat willen we bereiken?

In de visie Breda Doet 2016-2018 heeft het college vier belangrijke principes voor ondersteuning op het sociaal domein meegegeven: tijdig, nabij, op maat en integraal. Tijdig betekent, dat een vraag om ondersteuning snel duidelijk is. Niet alleen voor mensen die de weg zelf weten te vinden. Ook signalen die anderen zien die erop duiden dat iemand met een vraag zit, moeten gehoord worden. Er kan dan snel gehandeld worden, waar mogelijk in en met betrokkenheid van de directe omgeving van betrokkene. Naast uiteraard een eigen verantwoordelijkheid van mensen zelf is de eerste zet hierbij aan de maatschappelijke organisaties en onze wijkteams. Samen bespreken zij de aanpak die het beste bij de persoon en omstandigheden past. Nadrukkelijk wordt hierbij ook gekeken naar ‘onverwachte’ verbanden en partners. Niet alleen zorgverleners komen bij mensen thuis, ook de post en de onlinewinkel komen over de vloer. De slager, de sportclub en de buurtsuper wellicht niet, maar die hebben op een andere manier ogen en oren. Ook deze routes verkennen we in het licht van tijdig, nabij, op maat en integraal. We willen hiermee een voortijdig beroep op individuele voorzieningen voorkomen en een hogere mate van betrokkenheid van mensen met de samenleving om hen heen bewerkstelligen.

 

Iedereen met een vraag op het gebied van zorg en welzijn en op termijn het hele sociale domein, kan terecht bij ZorgvoorelkaarBreda. Samen met betrokken Bredanaars kijken zij met de vraagsteller welke mogelijkheden ze zien om hun situatie te verbeteren en welke ondersteuning er is. Door hierop aan te sluiten, houden mensen zelf de regie bij hun mogelijkheden. Er is veel waardering voor informele hulp. Uitgangspunt is vrijwillig waar het kan, betaald waar het moet. Wanneer professionele zorg (voor jong en oud) nodig is, organiseren we dit tijdig, op maat, dichtbij inwoners en integraal.

 

De beweging om Bredanaars veel meer zelf regie te laten voeren op zorg- en welzijnsvragen, krijgt steeds verder vorm. Het netwerk Zorg voor Elkaar Breda is aan de slag met pilots om een grotere rol te nemen in de toegang tot zorg en welzijn. In 2018 verzilveren wij de resultaten van deze pilots. Ook bouwen we prikkels in de contracten met maatwerkvoorzieningen om waar dat kan werk over te dragen aan maatschappelijke partners in het voorliggend veld.  

 

Daginvulling organiseren we meer op wijkniveau. We sluiten aan op de leefwereld van Bredanaars. We zoeken actief naar verbinding met bestaande wijkinitiatieven, zoals sport en culturele organisaties. Alle (kwetsbare) Bredanaars kunnen elkaar ontmoeten en ontwikkelen hun talenten in de wijk. Hierover gaan we het gesprek met sport en welzijnsorganisaties aan. De toegang tot zorg en ondersteuning geven wij vorm samen met de partners in de stad. Vertrouwen in klanten  is de grondhouding, we vragen niet naar de bekende weg. We werken volgens het principe high trust, high penalty. Dat geldt ook voor onze grondhouding naar onze partners in de stad. En natuurlijk willen we wel graag vinger aan de pols houden in welke mate we samen met onze partners onze maatschappelijke doelen bereiken.

Wat gaan we er voor doen?

Zeven thematafels werken aan de resultaten zoals door de raad zijn vastgelegd in het kader ‘Breda Doet, Samen Verder’ en het regionale kader ‘Kwetsbare groepen’. Het eerstgenoemde kader is een uitwerking van de visie Breda Doet, 2016-2018. Essentieel is dat de deelnemende organisaties met elkaar plannen maken en zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de uitvoering daarvan. Nog belangrijker is dat ze zich naar elkaar verantwoorden. Om tot een effectieve en doelmatige aanpak te komen, is het nodig dat ze van elkaar weten wat ze doen en tegen welke kosten. Dit is fundamenteel en daarom zal het college in de spelregels voor de thematafels opnemen dat hiervoor een toetsingskader gebruikt moet worden. Het ontwerp van het toetsingskader is aan de organisaties zelf en reeds ter hand genomen. Breda Doet groeit hiermee door naar Breda voor Elkaar.

 

Ook investeren we meer in het gebruik maken van ervaringsdeskundigen en voeren wij met de partners een onafhankelijke tevredenheidsmeting in.

 

Vragen om ondersteuning: het (telefoon)team van ZorgvoorelkaarBreda staat open voor alle vragen op het terrein van het sociale domein en bespreekt waarmee de beller het beste geholpen is.

 

Het college investeert in het versterken van de wijknetwerken door te investeren in ‘vroegsignalering’ (middelen uit Voorjaarsnota 2017). De Bouwgroep Breda Doet is gevraagd in het najaar van 2017 een advies hierover uit te brengen.

 

De thematafel ZorgvoorelkaarBreda werkt aan ondersteuning voor kwetsbare Bredanaars, zoals mantelzorgondersteuning, cliëntondersteuning, veiligheid, maatschappelijk werk, ondersteuning van gehandicapten, vrijwilligers en wijknetwerkers. Zoals hierboven al is aangegeven wordt ingezet op meer samenwerking. Aan deze tafel is het toetsingskader reeds in gebruik.

 

We zorgen er voor dat de bewoners de wijk- en dorpsplatforms gemakkelijk kunnen vinden en dat zij door de platforms snel, soepel en op maat geholpen worden bij het opzetten en verder ontwikkelen van hun initiatieven.

 

Met het Ontwikkelbudget Breda Doet biedt het college een eenmalige financiële prikkel voor werkwijzen die hun waarde bewijzen. Hiermee stimuleert het college vernieuwing en biedt het een basis voor doorontwikkeling van organisaties in het gedachtengoed van Breda Doet. Met de Bouwgroep Breda Doet is afgesproken dat zij de uitvoering van de regeling op zich neemt.

 

Via de inspiratietafel gaan we aan de slag met doorontwikkeling van de maatwerkvoorziening. Er is aandacht voor verbinding tussen het veld en de maatwerkvoorzieningen. Ook aan de thematafels van Breda Doet is dit een aandachtspunt.

 

In 2017 zijn de platforms geland in de Bredase wijken en dorpen. We gaan in 2018 de bekendheid van de platforms bij de bewoners vergroten door de communicatie tussen bewoners en platforms verder te verbeteren. Dit doen we op een wijk-/dorpeigen manier. We ontwikkelen van de platforms door tot brede bewonersnetwerken die zoveel mogelijk verschillende bewoners ondersteuning bieden bij het realiseren van hun initiatieven.

 

Het verbeterpunt trekt complexe casussen in het sociaal domein vlot samen met ziektekostenverzekeraar CZ. Deze ervaringen gebruiken wij om te leren en te verbeteren.

 

Er is structureel samenwerking met ziektekostenverzekeraar CZ over het gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen op thema’s die over de grenzen van Wmo, WLZ of ZVW heen lopen. Concreet wordt onder meer gewerkt aan: gezonde leefstijl bij cliënten uit de bijstand, doorlopende afspraken voor jongeren die de leeftijd van 18 passeren, gezamenlijke beoordeling van cliënten bij wie multiproblematiek heerst, pilot op ondersteuning van cliënten met ernstig psychiatrische problematiek en afstemming inkoop van zorg. De resultaten van de projecten uit het samenwerkingsovereenkomst zijn voorzien in eerste kwartaal 2018.

 

Wij bevorderen dat ouderen langer thuis kunnen wonen met Health Community Breda en de campagne Wonen met Gemak.

 

Toeleiding naar en uitvoering van de Wmo-maatwerkvoorzieningen voor Bredanaars die ondersteuning nodig hebben.

Wat is de uitdaging?

Achterliggende documenten

Maand / Jaar

Kaderstellend / Rapporterend / Evaluerend

Document

juni 2017

Kaderstellend

Voorjaarsnota 2017

Gerelateerde Producten

Risico's

Voor een toelichting op de risico's wordt verwezen naar het thema Opgroeien.

Wat willen we bereiken?

Het economisch klimaat verbetert en we willen dat alle Bredanaars daarvan profiteren. Zoveel mogelijk mensen aan het werk in een reguliere baan. Bredanaars voor wie werken (nog) niet mogelijk is, doen mee naar vermogen, werken aan hun ontwikkeling en leveren een (maatschappelijke) bijdrage aan de stad. We willen het aantal inwoners terugdringen dat in armoede leeft en/of niet mee kan doen. We ondersteunen waar dit niet lukt. We hebben speciale aandacht en ondersteuning voor kinderen die niet mee kunnen doen.

 

Elk kind krijgt onderwijs dat bij hem of haar past. We willen dat iedere jongere naar school gaat, werkt of hulp krijgt om dat te realiseren. Een belangrijk speerpunt is het voorkomen dat jongeren vroegtijdig schoolverlaten. We streven er naar dat iedereen Nederlands kan spreken, lezen en schrijven.

 

Wat gaan we er voor doen?

Werken:

 

Met het Uitvoeringsplan Participatie is een nieuwe koers ingezet om zoveel mogelijk mensen naar werk of participatie te begeleiden. Een mensgerichte benadering, waarbij we uitgaan van wensen en mogelijkheden van de klant en we problemen in samenhang benaderen. Maatwerk is het uitgangspunt. We zetten gerichte begeleiding in naar werk en we verbeteren de dienstverlening aan werkgevers.

 

Nu de economie groeit en het aantal banen en bedrijven toeneemt willen we dat ook Bredase werkzoekenden daarvan profiteren. Er is sprake van een dalende werkloosheid, maar door beleidseffecten, zoals verhoging van de pensioenleeftijd en extra instroom van statushouders lijkt economisch herstel zich nog niet te vertalen in daling van het aantal mensen dat een beroep doet op bijstand. Om dit te kantelen zetten we bovenop het Uitvoeringsplan een versnelling in, om nog meer mensen uit de bijstand naar werk te begeleiden. Een tijdelijke impuls met gerichte acties als vliegwiel, om in 2018 een structurele daling in gang te zetten. Hiervoor trekken we succesvolle en bewezen effectieve aanpakken aan en spelen in op kansen voor slimme verbindingen tussen economische en sociale opgaven.

 

Samen met partners in de stad stimuleren we innovatieve oplossingen, om te voorkomen dat een beroep op ondersteuning naar werk of financieel vangnet nodig is. Alle thematafels hebben de opdracht om participatie van de bewoners te bevorderen. Aan de thematafel ‘Aan de slag’ werken partijen samen om voortijdig schoolverlaters terug naar school of werk te begeleiden en wie extra ondersteuning nodig heeft bij participatie goed te begeleiden.

 

Ontwikkelen:

 

Om het aantal mensen in armoede terug te dringen zetten we maatregelen in, gericht op bestrijden van armoede en geven meer aandacht aan preventie en vroeg signalering. In de Ontwikkelagenda Armoede van juni 2017 staan meerdere thema’s. De focus ligt in het begin vooral op bestrijden van armoede onder kinderen en op meer communicatie over bestaande regelingen. Stimuleren van regelingen en voorzieningen heeft financiële gevolgen. Hiervoor is in 2018 extra geld gereserveerd bij de vaststelling van de Ontwikkelagenda. Een deel is toegevoegd aan de thematafel Zorg voor elkaar Breda.

 

We gaan nog meer investeren in de aanpak om schulden te voorkomen en huisuitzettingen tegen te gaan. In 2017 is de beweging ingezet en deze verstevigen we in 2018. Met het programma ‘Samen uit de Schulden’ slagen we in een groter bereik van de ondersteuning. We zetten extra middelen in om het programma door te zetten en meer mensen te helpen. Op basis van ervaringen met het woonlastenfonds en maatwerkfonds gaan we door met een nieuw samengevoegd fonds, samen met woningcorporaties. Door nu te investeren in schuldhulpverlening en een nieuw fonds voorkomen we grote maatschappelijke en financiële kosten op termijn. We zetten extra in op het ondersteunen van Ondernemers met schulden.

 

Leren:

 

Taal is een pijler in de Strategische Onderwijsagenda. Dat betekent dat we ook in 2018 extra investeren in gezamenlijke taalaanpak (landelijk programma Tel mee met Taal) in het gezin, in zorg(innovatie) en bij werk. Dat gebeurt voor jeugd en jongeren, met de aanpak Vroeg en Voorschoolse Educatie (inclusief ouderbetrokkenheid), Schakelklassen, Eerste Opvang Anderstaligen, Internationale Schakel Klas en Na ISK, in aansluiting op vervolgonderwijs en/of arbeidsmarkt.

 

Voor werkzoekende en werkende volwassenen  zijn er trajecten Taal op de werkvloer. Daar ligt de nadruk niet alleen op nieuwkomers maar ook op Bredanaars met Nederlands als tweede taal. Er komt steeds meer aandacht voor de verborgen groep met Nederlands als eerste taal. In een gezamenlijke aanpak van de maatschappelijke organisaties, bibliotheek en Regionaal Opleidingen Centrum.

 

Techniek is naast taal een van de pijlers van de Strategische Onderwijsagenda. De Uitvindfabriek Breda opende in mei 2017 en biedt een innovatieve en creatieve leeromgeving voor onderzoekend en ontdekkend leren vanaf de basisschoolleeftijd. Daarin staat de ambitie van gemeente en Bestuurlijk Overleg Breda (BOB) voor een doorgaande leerlijn techniek Primair Onderwijs-Voortgezet Onderwijs. Voor het Primair Onderwijs  krijgt deze vorm met aanbieders uit het veld, waaronder De Uitvinders. Scholen voor Primair Onderwijs tekenden een intentieverklaring voor afname. Daarnaast is er training voor techniek coördinatoren en vrijwilligers.

 

Voor ontwikkeling van het techniekprogramma naar Voortgezet Onderwijs is in 2018 een extra impuls nodig. Die is gekoppeld aan het projectplan Invented by All!, ontwikkeld voor de Uitvindfabriek en gehonoreerd door de provincie Noord Brabant. Het beoogde aantal deelnemers in het project zijn 20 bedrijven en 60 VO-klassen over 2 jaar. Het project krijgt provinciale subsidie, wordt uitgevoerd in Breda / regio West-Brabant, in het Ontdekstation in Tilburg en in de Ontdekfabriek in Eindhoven.

 

Het doel van het programma is tweeledig:

 

1. Mobilisatie van jonge provinciale talenten om hun denk- en doe kracht in te zetten voor ontwikkeling en versnelling van innovaties bij Brabantse bedrijven

 

2. Bedrijven laten kennismaken met en leren van de generatie die zich aandient op de arbeidsmarkt, met originele ideeën en denkwijzen. Deelnemende jongeren ervaren wat innoveren betekent: zinnige oplossingen bedenken voor concrete problemen van concrete mensen. Zij oriënteren zich in een actieve werkvorm op de regionale arbeidsmarkt.

 

 

Voor de regionale uitvoering van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs in 2018, met Breda als contactgemeente, komt een vervolg op de gezamenlijke aanpak in de Taalhuizen in Breda en de regio.

 

Onderwijshuisvesting is voor Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs door gedecentraliseerd naar de organisaties BreedSaam en Building Breda. De scholen zorgen zelf voor geschikte huisvesting. Zo ontwikkelt Mencia, samen met de Internationale School Breda (ISB), een internationale campus en ontwikkelt ook Markenhage een campus. De doordecentrailsatie van het Voortgezet Onderwijs, reeds 10 jaar uitgevoerd door Building Breda, zal worden geevalueerd.

 

Wat is de uitdaging?

Achterliggende documenten

Maand / Jaar

Kaderstellend / Rapporterend / Evaluerend

Document

2017

Kaderstellend

Beleidskader Participatie 2017

2017

Kaderstellend

Voorjaarsnota 2017

maart 2017

Kaderstellend

Uitvoeringsplan Participatie 2017-2018

Gerelateerde Producten

Risico's

Voor een toelichting op de risico's wordt verwezen naar het thema Opgroeien.

 

Wat willen we bereiken?

We willen dat iedereen die dat nodig heeft beschermd en veilig kan wonen en de juiste begeleiding en ondersteuning krijgt, gericht op persoonlijk en maatschappelijk herstel. We richten ons op mensen die zich door aanleg of omstandigheden minder goed zelf kunnen redden: slachtoffers van huiselijk geweld, dak- en thuislozen, cliënten voor beschermde woonvormen, in Breda en in de regio West-Brabant.

 

We willen voorkomen dat een beroep nodig is op specifieke opvangvoorzieningen of intensieve zorg . Daarom richt veel energie zich op preventie, versterken van zelfredzaamheid, eerder oppikken van signalen en inzetten van vroegtijdige en lichte vormen van hulp en ondersteuning. Waar mogelijk krijgen mensen die hulp en ondersteuning thuis in hun vertrouwde omgeving.

 

Wat gaan we er voor doen?

We zorgen dat bij alle vormen van “geweld in afhankelijkheidsrelaties” (GIA, huiselijk geweld, kindermishandeling, verwaarlozing en mishandeling van ouderen, seksueel geweld of gerelateerd geweld) de juiste interventie, hulp en opvang beschikbaar zijn. Op basis van het meerjarenperspectief (2017) stellen we Veilig Thuis in staat haar taken goed uit te voeren. We gaan verder met informeren en trainen van vrijwilligers en professionals in het sociaal domein, gericht op vroeg herkennen van signalen en toepassen van de meldcode. We bereiden ons voor op aanscherping van die meldcode. We gaan door met verbeteren van de samenwerking tussen Veilig Thuis en lokale professionals en afstemming met vrouwenopvang (bij Juzt/Safegroup). We sturen dit met de partners aan de regionale thematafel Veilig Thuis West-Brabant en de inhoudelijke ontwikkelingen in het regionaal overleg GIA. Als situaties toch uit de hand (dreigen te) lopen zorgen we voor een goed escalatie-protocol, zodat betrokkenen in zorg- en veiligheidsketen weten wie op welk moment verantwoordelijk is en wie geïnformeerd moet worden. Op het snijvlak van zorg en veiligheid voeren we pilots uit rond Multi Disciplinaire  Aanpak++ (aanpak van ernstig structureel en ernstig seksueel geweld) en rond personen met verward gedrag( Spoedeisende Psychiatrische Onderzoeks Ruimte, SPOR).

 

De middelen voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang worden per 2020 van rijkswege door gedecentraliseerd naar de regiogemeenten. Als centrumgemeente trekken we de aanpak van de doordecentralisatie en maken we met de regiogemeenten het plan om de continuïteit van zorg te borgen én het zo gewoon mogelijk wonen in de wijk meer mogelijk te maken.

 

Voor mensen met psychische kwetsbaarheid én voor mensen met een licht verstandelijke beperking bieden we begeleiding en waar nodig onderdak, beschermd wonen.. We blijven als regio zoeken naar nieuwe afspraken met woningcorporaties, particuliere verhuurders en ontwikkelaars over beschikbare en geschikte woningen en mogelijkheden om nieuwe woonvormen te ontwikkelen. Vanuit de gedachte zo zelfstandig en zo normaal mogelijk bieden we (ambulante) ondersteuning, meer en meer in elke regiogemeente wanneer de client dat wil. We werken aan betere kansen op scholing en werk. Er is bijzondere aandacht voor verbeteren van de acceptatie van kwetsbare mensen in wijken.

 

Voor dak- en thuislozen voeren we het Stedelijk Kompas uit (inmiddels onderdeel van het uitvoeringsplan van de thematafel regio Breda vangt op). We bieden via het loket Centraal Onthaal hulp en onderdak en maken met iedere cliënt een herstelplan. Ook hier werken we mét de regiogemeenten aan alternatieve vormen van opvang en begeleiding. We gaan aan de slag met de conclusies van het onderzoek naar toekomstbestendige opvangvoorzieningen (2017).

 

Wat is de uitdaging?

Achterliggende documenten

Maand / Jaar

Kaderstellend / Rapporterend / Evaluerend

Document

Gerelateerde Producten

Risico's

Voor een toelichting op de risico's wordt verwezen naar het thema Opgroeien.

Wat willen we bereiken?

We wonen in een stad met sterke en vitale netwerken. Mensen ontmoeten elkaar, zodat zij zich thuis voelen in hun stad, wijk en dorp. Het is belangrijk om een eigen netwerk te hebben. De meeste netwerken ontstaan vanzelf, mensen ontmoeten elkaar bijvoorbeeld bij sport, buitenspelen, school, werk, wonen, hobby’s, vrijwilligerswerk/vrijwillige inzet en virtuele netwerken. De communities rondom www.bredabreed.nl en www.citychallenges.nl zijn voorbeelden van nieuwe online netwerken, waar vraag en aanbod samen komen.

 

Daar waar netwerken niet vanzelfsprekend zijn, bieden we ondersteuning. Kwetsbare groepen mogen rekenen op onze steun, zoals statushouders, mensen met een beperking, kinderen in achterstandsposities, chronisch zieken en ouderen en bewoners met geldzorgen. Statushouders hebben we in beeld vanaf het moment dat ze in Breda wonen. Ontmoeting maken we mogelijk in wijkcentra, in de openbare ruimte, in open (sport)clubs, maar ook op Social Media. Wijkplatforms zijn een belangrijke schakel tussen bewoners onderling en de organisaties en professionals in de wijken/dorpen. Zij stimuleren en versterken initiatieven uit de wijken/dorpen.

 

De Gemeentelijke Beleidsmonitor vindt tweejaarlijks plaats. De vorige meeting was over 2015, de volgende is in 2017. De resultaten zijn medio 2018 zichtbaar.

 

Wat gaan we er voor doen?

Bestaande sterke en vitale netwerken houden wij in stand met ondersteuning naar behoefte. Nieuwe netwerken brengen wij tot stand door partijen te verbinden. We gaan zelf meer online aansluiten bij nieuwe virtuele netwerken of communities. Niet om te informeren, maar om mee te doen en te verbinden.

 

Er komt een nieuwe aanpak voor vrijwilligers. Hierbij komt de focus te liggen op de waardring van alle Bredase vrijwilligers. Vrijwillige inzet wordt steeds belangrijker; er wordt steeds meer vrijwillige inzet gevraagd van burgers (burgerparticipatie). Dit vraagt niet alleen meer, maar ook goed toegeruste en gemotiveerde vrijwilligers. We moeten daarom niet alleen mensen stimuleren om hierin ook deel te gaan nemen, maar ook de waarde ervan erkennen.

 

Door de jaren heen is er een veelheid aan blijken van waardering ontstaan vanuit het gemeentebestuur.  Zo kennen we al vele jaren het sportgala en de uitreiking van de Chris van Faassen vrijwilligerspenningen. Sinds een aantal jaar is er ook de Bredase cultuurprijs waaraan de gemeente deelneemt en worden lokale taalhelden benoemd. Vanaf 2018 gaan we uiting geven aan college brede waardering voor prestaties en inzet met bijzondere maatschappelijke waarde voor Breda onder één gezamenlijke noemer. We willen in deze nieuwe aanpak alle mensen die zich bijzonder inzetten voor Breda passend waarderen in plaats van dat we slechts enkelen eren middels een penning en/of titel. Met deze nieuwe aanpak willen we bovendien anderen stimuleren om zich ook extra in te zetten voor de gemeente Breda. De nieuwe wijze van waarderen betreft een co-creatie tussen organisaties uit het veld, bedrijven en de gemeente.

 

Door wijkgericht te werken kennen wij de behoeften van wijken en dorpen. De wijkplatforms zijn daarbij belangrijk; zij brengen bewonersinitiatieven bij elkaar en versterken deze waar nodig. De afgelopen jaren werd wijkgericht werken een erkende werkwijze binnen en buiten de gemeente. Daarom gaan we deze werkwijze verder versterken en doorontwikkelen. De wijkplatforms zijn daarbij belangrijk; we zetten actief in op verdere versterking en verbreding van de platforms zodat daar nog meer bewoners met hun initiatieven terecht kunnen en verder geholpen worden.

 

De specifieke ondersteuning aan statushouders is individueel afgestemd, met de inzet van toeleiding naar werk, integratie in de wijk en taal. Ondersteuning gebeurt door het netwerk van Bredase organisaties van Zorg voor Elkaar Breda die aansluit bij hun reguliere inzet.

 

Ontmoeten kan op vele manieren. Wijkcentra blijven bestaan. We ondersteunen de besturen van wijkcentra op maat om de exploitatie van wijkcentra sluitend te krijgen in 2018. We bieden ondersteuning door (business)coaches.

 

Met Wijkimpuls (Alliantie-afspraken 2015-2018) zetten wij in op sociale en economische participatie in de 7 impulswijken: Geeren-Noord, Geeren-Zuid, Biesdonk, Wisselaar, Heuvel, Muizenberg en Kesteren en extra op de wijken Tuinzigt en Doornbos-Linie.

Wat is de uitdaging?

Achterliggende documenten

Gerelateerde Producten

Risico's

Voor een toelichting op de risico's wordt verwezen naar het thema Opgroeien.

Wat willen we bereiken?

Sporten en bewegen is belangrijk voor gezonde, vitale inwoners en goed voor sociale contacten en ontmoeting. Onze ambitie is dat Bredanaars meer bewegen dan de gemiddelde Nederlander, met als doel sociale en vitale inwoners. Naast de intrinsieke waarde van sport, zien we sport als middel voor andere doelstellingen. De maatschappelijke waarde van sport gaan we uitbouwen en versterken. We willen de sportaccommodaties en de exploitatie structureel verbeteren. We richten de openbare ruimte zo in, dat deze uitnodigt tot recreëren, bewegen en sporten. Talentvolle sporters ontwikkelen zich zo veel mogelijk in de eigen regio. Dit doen we door te bouwen aan een goede sportinfrastructuur met hoogwaardige en aansprekende topsportvoorzieningen. Sportevenementen dragen bij aan de aantrekkelijkheid van de sport en van de stad. Een evenement brengt sporters en sportliefhebbers bij elkaar, meestal met hulp van enthousiaste en betrokken vrijwilligers. Daarmee hebben sportevenementen een maatschappelijke spin-off.

Wat gaan we er voor doen?

In 2017 is Team Breda vastgesteld, een visie en uitvoeringsprogramma met nieuw beleid rond sport en bewegen. Vanuit Team Breda streven we naar een gezonde leefstijl voor alle Bredanaars. Samen met Bredase organisaties, onderwijs, bedrijfsleven en bewoners voeren we verschillende acties uit.

 

We stimuleren sport en beweegparticipatie van alle doelgroepen. Dit doen we aan de Thematafel Breda Beweegt, waar ook aandacht is voor gezonde voeding en gezonde leefstijl in het algemeen. In 2018 wordt het Sportleerbedrijf doorontwikkeld. Hiermee intensiveren we de samenwerking tussen sportopleidingen, primair onderwijs en sportaanbieders. We stimuleren sportbeoefening voor mensen die achterblijven in deelname aan sport. We ondersteunen kinderen en jongeren uit gezinnen met onvoldoende financiële draagkracht verruiming van het Jeugdsportfonds. We gaan inzetten op verder versterken van vitaliteit van sportverenigingen.

 

Sportaccommodatie(beleid)  biedt ruimte om inwoners in beweging te krijgen. Naast het zorgen voor kwantitatief en kwalitatief voldoende fysieke faciliteiten is er aandacht voor processen, onderzoek naar optimale exploitatie en subsidiemogelijkheden. Dit vergroot de zelfwerkzaamheid van sportaanbieders. We stimuleren samenwerking tussen sportaanbieders en de overname van onderhoudswerk van binnen- en buitensportcomplexen.

 

Bewegen in de openbare ruimte maken we zo aantrekkelijk, dat steeds meer mensen meedoen. We leggen grote en kleine voorzieningen aan en gaan technologie meer inzetten voor gebruik van de openbare beweegruimte. Er is aandacht voor beweegprogramma’s van verschillende aanbieders.

 

Schoolpleinen worden groener en leuker om te spelen en bewegen. Hierbij sluiten we aan bij het initiatief van de provincie, die hiervoor middelen en advies beschikbaar gaat stellen. In Breda gaan we starten met 4 schoolpleinen, waarvoor we vanuit de aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht per plein 10.000,- co-financiering beschikbaar stellen. Samen met ondersteuning van het onderwijs en IVN geven we zo een impuls aan schoolpleinen als groene, uitdagende plek in de wijk. Verdere uitwerking hiervan is mede afhankelijk van de besluitvorming van de provincie.

 

Topsport, talentontwikkeling en sportevenementen zijn ondersteunend aan het verder versterken van de breedtesport. We initiëren onder andere het project Talent voor de Groep, waarbij topsporters en talenten kinderen vertellen over doelen bereiken, gezonde voeding en sociale aspecten van sport. Ook initiëren we het opzetten van een fonds voor topsport en talentonwikkeling, zodat sporttalenten de gelegenheid krijgen zich maximaal te ontplooien. We dragen zorg voor begeleiding aan sportverenigingen gericht op talentherkenning, talentontwikkeling en doorstroom van talenten naar regionale trainingscentra of instroomprogramma’s.

 

We stimuleren deelname aan (top) sportevenementen door mensen met een beperking. We hanteren de beste benadering van topsportevenementen gericht op maximale maatschappelijke impact.

 

In het kader van JOGG is naast bewegen ook veel aandacht voor gezonde voeding. Bijvoorbeeld de gezonde school- en sportkantines.

 

Wat is de uitdaging?

Achterliggende documenten

Maand / Jaar

Kaderstellend / Rapporterend / Evaluerend

Document

Kaderstellend

Kader Breda doet Samen verder!

Gerelateerde Producten

Risico's

Voor een toelichting op de risico's wordt verwezen naar het thema Opgroeien.

De kosten van dit programma

(Bedragen x € 1.000)

Nr.

Thema

Jaarrekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Lasten

1.1

Opgroeien

77.590

78.423

51.685

50.304

50.334

49.803

1.2

Betrokken zijn

34.598

35.269

40.200

36.782

36.937

37.538

1.2

Thuis

41.186

43.437

45.342

46.139

46.150

46.163

1.3

Leren, ontwikkelen en werken

144.081

120.810

123.366

119.571

117.367

116.408

1.4

Leven

14.545

14.658

15.385

15.300

15.300

15.300

1.5

Ontmoeten

11.001

7.823

4.276

3.016

3.004

3.002

Totaal lasten

323.001

300.420

280.254

271.112

269.092

268.215

Baten

1.1

Opgroeien

32.635

31.844

7.394

6.398

6.398

5.655

1.2

Betrokken zijn

2.982

3.100

4.420

4.420

4.419

4.414

1.2

Thuis

1.873

1.894

1.151

1.151

1.151

1.151

1.3

Leren, ontwikkelen en werken

91.064

86.004

79.051

77.676

77.351

76.986

1.4

Leven

1.148

845

930

845

845

845

1.5

Ontmoeten

2.136

406

216

0

0

0

Totaal baten

131.839

124.094

93.162

90.490

90.164

89.051

Mutaties in reserves

Stortingen

0

0

4.310

4.321

4.470

4.470

Onttrekkingen

4.495

7.927

16.141

8.181

6.821

6.185

Totaal reserves

-4.495

-7.927

-11.832

-3.860

-2.351

-1.715

Totaal

186.667

168.400

175.260

176.762

176.577

177.449

Relevante afwijkingen ten opzichte van vorig begrotingsjaar

De verdeling van de beschikbare middelen in 2018 is als volgt:

Onderwerp

Bedrag € miljoen

Algemene voorzieningen

35,0

Jeugd

37,2

Onderwijs

12,0

Participatie (incl. BUIG)

88,0

Sociale Werkvoorziening

35,4

Sport

4,0

Volksgezondheid

3,5

Wmo (incl. BW)

69,5

Totaal

284,6

Deze bedragen zijn exclusief de aanpassingen n.a.v. het hoofdstuk impulsen en keuzes.

De grootste verschillen t.o.v. het jaar 2017 zijn als volgt:
-           De lagere lasten en baten bij het thema Opgroeien zijn met name toe te wijzen aan Jeugdhulp. De dienstverleningsovereenkomst met de regio West Brabant Oost is voor het jaar 2018 nog niet afgesloten. Hierdoor zijn de lasten en baten in de begroting 2018 ruim € 20 miljoen lager dan in 2017. Naar verwachting zal de dienstverleningsovereenkomst op korte termijn alsnog worden afgesloten waarna vervolgens de begroting zal worden aangepast. Daarnaast is het budget jeugdhulp dat wordt ontvangen vanuit het Rijk € 0,6 miljoen lager in 2018 dan in 2017. De overige verlaging van lasten en daling van inkomsten van komt door het wegvallen van de eenmalige middelen voor onderwijsachterstandenbeleid én de korting op het onderwijsachterstandenbeleid vanuit het rijk van 11%.
-           Voor het thema Leren, ontwikkelen en werken zijn meer middelen beschikbaar dan in 2017. De wordt voor het grootste deel veroorzaakt door aanvullend beschikbaar gestelde middelen in de voorjaarsnota 2017 voor Wet Buig ad € 3,5 miljoen en voor € 0,5 miljoen om de stijging van vooral de kosten van bewindvoering op te kunnen vangen. Beide bedragen worden onttrokken uit de reserve sociaal domein.
-           De aanpassingen in het thema Ontmoeten worden op hoofdlijn veroorzaakt doordat de doorverdeling van loonkosten van team Wijk naar producten is herverdeeld, waardoor er minder kosten op het thema Ontmoeten terecht komen dan in het voorgaande jaar (- € 1,0 miljoen) en ditzelfde geldt voor de beschikbare middelen voor Breda Begroot (- € 0,35 miljoen). Daarnaast waren in 2017 eenmalige middelen opgenomen (€ 0,65 miljoen) welke komen te vervallen.

Mutaties in reserves

(Bedragen x € 1.000)

Stand op

Mutaties

Stand op

Vitaal en Sociaal Breda

1-1-2018

31-12-2018

Reserve Sociaal Domein

23.784

-11.361

12.423

Wijkontwikkeling/cashflow Heuvel

452

0

452

Wijkontwikkeling/WOF 8+8

1.602

0

1.602

Wijkontwikkeling/WOF Overig

1.277

-471

806

Totaal

27.114

-11.832

15.283

Mutaties in voorzieningen

(Bedragen x € 1.000)

Stand op

Mutaties

Stand op

1-1-2018

31-12-2018

Totaal

Investeringen

(bedragen x € 1.000)

Investeringen in dit programma

Lopend krediet in

Nog te voteren in

Totaal beschikbaar in

Geraamde uitgaven

Geraamde uitgaven

Geraamde uitgaven

Geraamde uitgaven

1-1-2018

2018

2018

2018

2019

2020

2021

Vitaal en sociaal Breda

Totaal

0

0

0

0

0

0

0

Aan dit programma gerelateerde verbonden partijen