Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering maakt mogelijk

De omgeving waarin gemeenten nu en de komende jaren opereren is complex. De economische groei en complexe maatschappelijke vraagstukken zorgen voor veel dynamiek, net als de grote opgaven waarvoor we in onze stad staan.
De bedrijfsvoering ondersteunt dit met een robuuste basis als het vertrekpunt, het fundament. Dit doen wij onder de noemer ‘Bedrijfsvoering maakt mogelijk’. We zorgen voor het juiste fundament door enerzijds de gewone dingen buitengewoon goed te doen en anderzijds door proactief in te spelen op opgaven die ontstaan, doordat de wereld in beweging is. We voorzien in de behoefte van vandaag en organiseren op basis van de behoeften van morgen. We kijken continu vanuit de klant, vanuit de opgave (van groot tot klein) hoe we onze organisatie integraal kunnen ondersteunen. Daarbij zetten we de opgaven uit de stad centraal. De bedrijfsvoering organiseren we doelmatig met als motto 'goed is goed genoeg'.

Sturing
We zijn één organisatie in handelen en denken. We werken integraal en vanuit het belang van de stad en de regio. We leggen de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie, waardoor we een wendbaarder organisatie worden. We organiseren ons werk vanuit de klant en richten daarvoor dienstverleningsketens in.  Daarnaast werken we opgave gericht aan de grote vraagstukken  in de stad.

Flexibel en samen
Alle ontwikkelingen vragen om een wendbare flexibele gemeentelijke organisatie. De gewenste flexibiliteit verlangt van medewerkers ondernemend werknemerschap en dat ze zich blijven ontwikkelen. We werken opgave gestuurd. Hierin gaan we steeds op zoek naar de juiste match tussen de werkzaamheden en klussen enerzijds en de kennis en competenties van medewerkers anderzijds. Het team Top dienstverlening zal doorgaan met het doorlichten van processen en ketens. We hebben een open houding met partijen in de stad en in de regio en organiseren ons naar gelang de opgave en werken in co-creatie met partners waar het kan. We blijven werken aan een toekomstbestendige moderne organisatie, waarin ook nieuwe talenten de kans krijgen om aan de opgaven van Breda te werken.  
We ontwikkelen een huisvestingsvisie. In het kader van flexibel werken richten we de kantoorruimtes in waarbij we gebruik maken van de mogelijkheden van mobiele devices.

Digitaal/Data
Het is van belang dat mensen die binnen en buiten de organisatie bezig zijn met de opgaven van de stad data/informatie beschikbaar hebben voor handelen en besluitvorming op operationeel, tactisch en strategisch niveau. De technologische ontwikkelingen zijn volop gaande; een technologie als blockchain kan de komende jaren voor grote verschuivingen zorgen. De personificatie van devices en apps die je op een veilige en verantwoorde manier toegang geven tot de data en informatie die je nodig hebt is in volle gang. We maken steeds meer gebruik van grote hoeveelheden data voor beslissingsondersteunende informatie. We werken steeds meer data-gestuurd.
We hebben steeds meer behoefte aan professionals die naast hun vak ook ICT-vaardig en data-bewust zijn. Die zowel met de middelen om kunnen gaan als de mogelijkheden van data zien en de risico's op het gebied van beveiliging en privacy kennen.
Voor het organiseren van de digitalisering en bedrijfsvoering opereren we steeds meer in samenwerkingsverbanden; met partners in het sociaal domein of OMWB, maar ook in gezamenlijkheid met andere gemeenten, bijvoorbeeld B5 of regio.

Financieel
De financiële functie voorziet de gemeenteraad, het college en de organisatie van actuele en volledige financiële informatie ter ondersteuning van de gemeentelijke beleidsontwikkeling en –uitvoering, gericht op een duurzame gezonde financiële positie van de gemeente. Onze financiën zijn transparant; experimenten zoals Breda Begroot leren dat hierover informeren leidt tot begrip van inwoners.
De woonlastendruk is voorspelbaar en ontwikkelt zich gelijkmatig.