Ontwikkeling meerjarenbeeld

Het meest actuele meerjarenbeeld is bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2017 gepresenteerd. In deze begroting zijn de actuele ontwikkelingen die het meerjarenperspectief beïnvloeden weergegeven. Onderstaande tabel geeft het verloop weer van het meerjarenbeeld van de Begroting 2018.

(bedragen x € 1 miljoen)

2018

2019

2020

2021

Saldo perspectief na voorjaarsnota

2,28

4,11

4,06

3,68

(inclusief meicirculaire)

Autonome ontwikkelingen

0,30

0,36

0,46

0,56

Invulling speerpunten/moties

-2,52

-2,58

-3,08

-3,08

Septembercirculaire

0,67

-0,13

-0,29

-0,25

Geactualiseerd perspectief

0,73

1,76

1,14

0,90

Het meerjarenperspectief biedt ruimte voor inpassing van de impulsen voor de komende jaren. Met name door autonome ontwikkelingen  laat het perspectief een positieve ontwikkeling zien. De septembercirculaire heeft in 2018 een positief effect op het meerjarenbeeld. Meerjarig is een gering negatief effect zichtbaar. Verdere toelichting wordt hierna gegeven.

Autonome ontwikkelingen
De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) verhoogd het uit te keren dividend structureel. De afgelopen jaren is de dividenduitkering lager geweest om in de eigen kapitaalbehoefte van de bank te voorzien. Dit mede in relatie tot internationale afspraken met betrekking tot de omvang van het bankkapitaal (Basel-III afspraken). Inmiddels is in de kapitaalbehoefte voorzien en kan, bij het huidige winstniveau van de bank de dividenduitkering structureel worden verhoogd. Hiermee wordt nu in het meerjarenperspectief rekening gehouden. Tevens heeft in de voorjaarsnota  een correctie plaatsgevonden voor gladheidsbestrijding en overdracht asbesttaken aan de OMWB. Bij de verwerking van deze aanpassingen is de correctie echter cumulatief verwerkt terwijl dit niet benodigd was. Deze correctie wordt hierbij bijgesteld naar het juiste bedrag. De autonome ontwikkelingen hebben daardoor een positief effect op het meerjarenbeeld.

Besluitvorming ten laste van het meerjarenperspectief
In deze begroting worden onder ambities een aantal keuzes gemaakt voor het jaar 2017. Welke keuzes dit betreft  is onder ambities reeds toegelicht. Een aantal van de speerpunten en moties werken door in het meerjarenperspectief. De speerpunten/moties die een doorwerking hebben op het meerjarenperspectief zijn hierin verwerkt. Het betreft de volgende speerpunten:

  • Bijdragen gemeenschappelijke regelingen:  € 0,83 miljoen vanaf 2018;
  • Windmolens: € 0,19 miljoen incidenteel in 2018
  • Verkiezingen: € 0,05 miljoen incidenteel in 2018
  • Loon- en prijscompensatie: € 1,92 miljoen vanaf 2018. Meerjarig bedraagt de extra last overigens € 2,06 miljoen
  • Breda brengt het samen: € 0,55 miljoen in 2018
  • Champions Trophy: € 0,30 miljoen in 2018
  • Maaien van bermen: € 0,10 miljoen vanaf 2018
  • Accountmanager bedrijven: € 0,09 miljoen
  • Incidentele winstneming grondbedrijf: € 1,50 miljoen in 2018 en € 0,50 miljoen in 2019

Deze speerpunten zijn bij de ambities verder toegelicht. totaal komt daarmee € 2,52 miljoen ten laste van het meerjarenperspectief in 2018 en € 2,58 miljoen in 2019. Vanaf 2020 is het effect van de keuzes € 3,08  miljoen.

Gemeentefondsuitkering

Op Prinsjesdag is de septembercirculaire van het gemeentefonds verschenen. Deze circulaire heeft een positieve uitwerking in 2018 maar laat meerjarig een lichte daling zien. De doorwerking hiervan is in dit meerjarenperspectief verwerkt.
Het meerjarenperspectief blijft positief en biedt ruimte voor inpassing van de hiervoor genoemde impulsen. De ruimte in het meerjarenperspectief houden we beschikbaar om potentiële tegenvallers op te kunnen vangen en uiteraard aan het nieuwe college wat na de verkiezingen van 2018 aantreed.
Het meerjarenperspectief laat, met de inzet voor impulsen, de septembercirculaire en de incidentele inzet vanuit de grondexploitatie een positief meerjarig beeld zien. Daarbij blijft jaarlijks een overschot beschikbaar om onvoorziene tegenvallers op te kunnen vangen.