Overzicht incidentele baten en lasten

(bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

Omschrijving

Nr.

Programma/Thema/Product

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

1

Vitaal en Sociaal Breda

1.1

Opgroeien

Algemene voorzieningen Jeugd

900

600

140

0

Aanpak preventie jeugd / onttrekking reserve sociaal domein

Algemene voorzieningen Jeugd

250

Impuls Stad van de Kinderen / onttrekking reserve sociaal domein

250

Kindvriendelijke stad

1.500

Preventie

2.960

Jeugdhulp

Primair en voortgezet onderwijs

293

390

488

586

DU Voorschoolse voorziening peuters Meicirculaire 2016

Primair en voortgezet onderwijs

100

VJN 2015 Maatschappelijk betrokken onderwijs

Primair en voortgezet onderwijs

400

400

300

300

VJN 2017 Onderwijs Taal en Techniek

Primair en voortgezet onderwijs

948

948

Onderwijs Achterstanden Beleid OCW

Primair en voortgezet onderwijs

791

791

743

743

743

743

Specifieke uitkering OCW Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2017-2020 RMC

Primair en voortgezet onderwijs

437

437

437

437

DU-Jeugd

1.2

Leren, ontwikkelen en werken

300

Experimenten werken naar vermogen

200

Brede aanpak activering

200

Schuldhulpverlening

500

Huishoudelijke hulp toelage inzet Werk aan de Wijk

3.500

wet BUIG

3.550

Sociale werkvoorziening

500

Armoede

880

Uitvoeringsorgansiatie sociaal domein

1.3

Betrokken zijn

13.180

13.180

13.291

13.832

Integratie-Uitkering WMO

1.250

Intensivering preventie

1.600

verhogen tarief huishoudelijke verzorging

200

Huishoudelijke hulptoelage (zachte landing)

140

Veilig thuis, Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

1.4

Ontmoeten

Wijkaanpak

1.100

100

Wijkimpuls middelen 2015-2018

Wijkaanpak

371

371

Herinrichting openbare ruimte Linie-Doornbos (onttrekking reserve Wijkontwikkeling)

Wijkaanpak

100

100

100

Flexibel budget wijken, wijkplatforms (onttrekking reserve sociaal Domein)

Wijkaanpak

230

270

260

360

Wijkgericht werken (VJN 2017)

1.5

Thuis

6.265

6.265

6.265

6.265

DU Maatschappelijke Opvang

1.6

Leven

191

191

191

191

DU Gezond in de Stad

645

645

645

645

DU Brede Impuls combinatiefuncties

4.316

4.316

4.316

4.316

DU Vrouwenopvang

200

Sportcoaches

Subtotaal programma

45.287

5.170

27.537

743

27.176

743

26.932

0

2

Ondernemend Breda

2.1

Stimuleren economische ontwikkeling in Breda

Economische Zaken

500

Versterking Binnenstad (City Making) Coalitieakkoord

Economische Zaken

100

100

100

VJN 2017 Binnenstad Impuls transformatiemanagement

Evenementen

600

Coalitieakkoord

2.1.5.

Grondexpl. Bedr. Terreinen

40

40

Biceps

2.1.5.

Grondexpl. Bedr. Terreinen

120

120

Samenwerking BOM

2.2

Grote projecten in de stad

2.2.1

Via Breda Markt Programma

100

Voorjaarsnota 2016

2.2.1

Via Breda Markt en programmering

232

eenmalige middelen coalitieperiode 2015-2018

2.4

Beroepsonderwijs en huisvesting onderwijs

HBO

100

100

100

100

VJN 2017 Onderwijs Internationaal Onderwijs

Onderwijshuisvesting

3.500

Breedsaam vergoeding investeringen

Volwasseneneducatie

2.001

2.001

Regiomiddelen WEB 2018 OCW

2.3

Dynamische Stad

Cultuurpresentatie

400

VJN 2017 Cultuur Breda

Musea

160

82

160

82

146

73

Collectiebeheer Bredaas Museum (volgens Raadsbesluit 45223)

Subtotaal programma

7.853

2.083

520

82

346

73

100

0

3

Duurzaam wonen in Breda

3.2

Verdeling beschikbare ruimte

VJN 2017 Nieuwe Omgevingswet

3.2.2.

Sted. Planning & programmering

100

PVA leegstand

3.2.2

Ruimtelijke Ordening

100

Digitalisering coalitieakkoord

3.2.2

Ruimtelijke Ordening

800

300

Omgevingswet Voorjaarsnota 2017

3.3.

Grote woonprojecten

Verkoopresultaat panden en gronden?

Wonen

2.000

VJN2017 Versterking van de uitvoering van de Woonagenda

Wonen

50

Impuls Begroting 2017/Energie Bespaarlening

3.4

Bereikbaar Breda

3.5

Breda is een duurzame en bestendige stad

Milieubeheer

964

964

964

Decentralisatie uitkering Bodemsanering

Subtotaal programma

4.014

0

1.264

0

964

0

0

0

4

Basis op orde in Breda

Subtotaal programma

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Organisatie en financiën van Breda

5.2

Solide financiën

bijdrage uit investeringsreserve

1.700

1.300

900

900

bijdrage i.v.m. omzetten investeringen naar onderhoudsbudget

bijdrage uit de algemene reserve

1.350

bijdrage aan perspectief

Subtotaal programma

0

3.050

0

1.300

0

900

0

900

Totaal

57.154

10.303

29.321

2.125

28.486

1.716

27.032

900