Programma 3Duurzaam wonen in Breda

Lasten € 65.699
Baten € 51.414
Saldo € -14.285

Onze ambitie

Breda is een fantastische stad om te wonen, met een hoge kwaliteit van leven, werken en leren (Verhaal van Breda). Prettig wonen in Breda betekent een goede woning in een fijne woonomgeving. De economie trekt aan en daarmee de vraag naar woningen. We zetten in op groei binnen de bestaande stad, met leefkwaliteit en wonen in een groen decor als belangrijke pijlers. Bijvoorbeeld groene parken en de kwaliteit van de openbare ruimte (Breda schakelt in kwaliteit). Wat we bouwen sluit aan bij de behoefte van mensen, of dat nu een dure, middeldure of goedkope (huur)woning is. We zetten in op snelle en betaalbare woningproductie en op het beheer van de bestaande woningvoorraad: duurzaam en betaalbaar.

Breda ligt strategisch, is toegankelijk, gastvrij en bereikbaar (Breda schakelt op assen). Breda is een internationale schakelstad waar mensen elkaar ontmoeten. Breda is veilig en duurzaam met een biobased economy voor maximaal gebruik van duurzame grondstoffen en minimaal gebruik van fossiele grondstoffen.

Om aantrekkelijk te blijven moet de stad toekomstproof zijn en zich aanpassen aan toekomstige ontwikkelingen. We bouwen samen aan een stad met eigenaarschap, zelfredzaamheid en innovatievermogen. De nieuwe Omgevingswet biedt randvoorwaarden om dit te versterken.

We creëren ruimte voor initiatieven en ondersteunen en stimuleren initiatieven. De Omgevingswet brengt wetten en regelgeving bij elkaar, en zorgt voor integrale beoordeling en besluitvorming. Breda creëert zo in haar instrumentarium ruimte voor initiatieven. We zetten in op betere verbinding met de stad: benutten de aanwezige kennis en daadkracht, zodat initiatieven beter, sneller en duurzaam tot stand komen. Dit vraagt een andere manier van denken, handelen en organiseren in en buiten de gemeente.

 

Wat is de uitdaging

Externe ontwikkelingen

In de inleiding van de programma’s staan de 8 belangrijkste trends voor de komende jaren. Dit programma heeft te maken met al deze trends, maar vooral
1.   Demografisch: de bevolking van Breda blijft groeien, vergrijst en wordt etnisch meer divers.
Deze bevolkingsgroei komt door verhuizing naar de stad en geboorteoverschot. De bevolking vergrijst, het aantal huishoudens stijgt en er komen meer eenpersoonshuishoudens. Dit vraagt om andere woonvormen. Ook is er meer diversiteit in de herkomst van migranten.
2.   Sociaal: méér integraal beleid en méér samenhang. Van regisseren naar faciliteren.
Veranderingen versterken eigen kracht, eigenaarschap en zelfredzaamheid van inwoners.  De overheid verandert in een samenwerkende overheid, deregulering en actief burgerschap staan centraal. Dat zien we terug in projecten als Breda Doet, Breda Begroot, Haveneiland, wijkplatforms en thematafels. Ook de invoering van de Omgevingswet is hierop gericht. De gemeente doet meer samen met bewoners en partijen en laat het ook over aan anderen.  
3.   Ruimtelijk: verschillen tussen de steden en regio’s en binnen steden nemen toe . Welke woningen bouwen we waar in de toekomst?
4.   Duurzaam: transitie naar een duurzame economie en samenleving.
Er zijn drie fundamentele transities nodig: energietransitie (gebruik van fossiele brandstoffen reduceren tot bijna nul), transitie naar een meer circulaire economie (verminderen van uitputting grondstoffen en uitstoot reststoffen ) en een gedeeltelijke eiwittransitie (minder roodvlees en zuivel produceren en consumeren). De afspraken van het Klimaatakkoord van Parijs (2015) hebben effect op de duurzaamheidsambitie van Breda. Het Parijsakkoord gaat in 2020 in, met als doel: opwarming van de aarde beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, met duidelijk zicht op 1,5 graden Celsius.
5.   Bestuurlijk: lokaal bestuur moet meer regionaal samenwerken.
In een regio komen beleidsterreinen samen: economie, bereikbaarheid, wonen, winkelen, recreëren, arbeidsmarkt, onderwijs, re-integratie, zorg en welzijn. In een stedelijke regio en een daily urban system hangen economische relaties, diensten- en sociale infrastructuur en ruimtelijke verbindingen samen. De Nederlandse bestuurlijke structuur sluit hier onvoldoende bij aan. Breda kiest voor samenwerking die past bij de opgave. De Omgevingswet biedt mogelijkheden voor  een gezamenlijke regiovisie.

De thema`s

Wat willen we bereiken?

Breda is een complete woongemeente met een grote verscheidenheid aan woningen en woonmilieus voor de diverse bewoners. We willen voor alle bewoners een betaalbaar en duurzaam (t)huis, dat voldoet aan hun wensen en behoeften. De druk op de betaalbare huurvoorraad is groot en vraagt op korte termijn extra inspanning. Ook is extra aandacht en ruimere mogelijkheden nodig voor geschikte huisvesting voor middeninkomens. Als centrumstad heeft Breda een uniek hoog stedelijk woonmilieu dat we verder willen uitbouwen.

Wat gaan we er voor doen?

Samen met woningcorparaties en projectontwikkelaars voeren we de woonvisie uit, de aanvulling , de bijbehorende uitvoeringsagenda’s de Alliantie-afspraken 2015-2018 en de recent gemaakt afspraken (‘Allonge’). We zetten volop in op nieuwe woningen, die goed aansluiten op de huidige en toekomstige vraag. We willen voldoende betaalbare woningen. De beschikbaarheid en betaalbaarheid van huurwoningen (sociaal en middelduur) vraagt onze aandacht.

 

De gemeente zet voor de lange termijn (tot 2025) in op 20% sociale en 10% middel dure huurwoningen van de netto uitbreidingsopgave. We voegen  1.640  woningen toe aan het betaalbare huursegment (inclusief 340 zelfstandige studentenwoningen). Vóór 1 juli 2019 starten we met de bouw van 1.000 betaalbare huurwoningen (inclusief zelfstandige studentenwoningen) Voor de korte termijn treffen we extra maatregelen voor extra betaalbare huurwoningen, met aandacht voor huisvesting vergunninghouders en mensen met een beperking.

 

Om de nodige productie te halen overleggen we met de corporaties.

 

In 2018 maken we nieuwe prestatieafspraken met de Bredase corporaties voor de komende vijf jaar (2019-2024).

 

Met de aanpak van leegstand leggen we de focus op het herbestemmen van leegstaand vastgoed.

 

In de nieuw- en bestaande voorraad besteden we veel aandacht besteed aan verduurzaming.  

 

Wat is de uitdaging?

Achterliggende documenten

Maand / Jaar

Kaderstellend / Rapporterend / Evaluerend

Document

Structuurvisie Breda 2030

Nota Grondbeleid 2014

Gerelateerde Producten

Risico's

Geen risico’s te melden.

Wat willen we bereiken?

De komende jaren geven we verder uitvoering aan Breda als compacte stad, zoals nu in de Structuurvisiestaat. Bij herziening van de bestemmingsplannen kijken we welke bijdrage dit levert aan de doelstellingen van het programma “Duurzaam wonen in Breda”.

Bestaande bedrijventerreinen blijven duurzaam beschikbaar voor bedrijven.

Nieuwe bedrijventerreinen geven we zorgvuldig uit.

We kunnen niet alles tegelijk accommoderen, maar moeten keuzes maken voor de volgorde waarin we meewerken aan projecten. De ambities uit het Verhaal van Breda geven de richting aan, straks verwoord in de nieuwe Omgevingsvisie.

De aantrekkende economie zorgt voor meer initiatieven. Voor meer duurzame, gedragen initiatieven, maken we meer gebruik van bestaande kennis en daadkracht. De intelligentie van stad en dorpen is ongekend groot. Het eigenaarschap van inwoners, ondernemers en studenten stimuleren en ondersteunen we om de stad en dorpen mee vorm te geven.

We geven richting, bieden ruimte, stimuleren en ondersteunen.

 

Wat gaan we er voor doen?

De komende jaren voeren we de Omgevingswet in, gericht op ruimte voor initiatieven en stimuleren en ondersteunen van initiatieven. Daar richten we nieuw instrumentarium voor in:

* We vertalen de huidige Structuurvisie naar een Omgevingsvisie, met oog voor nieuwe ontwikkelingen binnen en buiten de gemeente. We leggen de link met ambities in het Verhaal van Breda, waar een prettig leefklimaat voor wonen, werken en leren centraal staat. Vaststelling gebeurt in de volgende raadsperiode.

* We nemen de actualisering van de bestemmingsplannen onder de loep. Waarschijnlijk vervalt deze verplichting (Wet ruimtelijke ordening), om gemeenten meer ruimte te geven voor experimenten met Omgevingsplannen, opvolger van bestemmingsplannen (Omgevingswet).

* Meer integraal, eenvoudig en eenduidig beleid. Huidige beleidsdocumenten vertalen naar Omgevingsvisie of Omgevingsplan, ruimte maken voor minder regels.

* We nemen ruimtelijke procedures onder de loep, om initiatieven beter te faciliteren.

We zetten in op digitalisering, maken data beschikbaar voor iedereen en voor dialoog met de stad. Om de kennis en daadkracht    te benutten, moet je weten wat er speelt. Mogelijk brengt dit ook verandering in de organisatiestructuur.

Activiteiten in de geest van Omgevingswet* Projecten, die niet van de grond komen, stellen we bij in overleg met markt en omgeving.

• We willen toename van leegstaand vastgoed voorkomen en zorgen voor minder, of in elk geval een gelijk blijvend aantal, leegstaand vastgoed.

• We stimuleren tijdelijke invulling van braakliggende terreinen en van locaties die leeg zijn tussen plan en uitvoering.

• Er is ruimte voor innovatieve concepten.

 

Daarnaast: Actieve inzet op verwerven van Europese, provinciale en andere bijdragen om stedelijke ontwikkelingen (sneller) mogelijk te maken.

 

Wat is de uitdaging?

Achterliggende documenten

Maand / Jaar

Kaderstellend / Rapporterend / Evaluerend

Document

Kaderstellend

Structuurvisie 2030

Kaderstellend

Nota Grondbeleid 2014

Gerelateerde Producten

Risico's

Geen risico’s te melden.

Wat willen we bereiken?

De komende jaren zet de groei van bevolking en het aantal huishoudens toe. De groei van het aantal huishoudens ligt in Breda de komende tien jaar boven het landelijk gemiddelde. Toevoegingen van woningen gebeurt door nieuwbouw en transformatie van bestaand leegstaand vastgoed. We maken de bestaande grote projecten zoals Teteringen af. We richten ons op vraaggerichte ontwikkelingen die kwaliteit toevoegen aan het bestaande woningaanbod en een bijdrage leveren aan demografische trends (vergrijzing en meer eenpersoonshuishoudens). Betaalbaarheid van nieuwe woningen staat onder druk. Het beleid is inmiddels aangepast met meer focus op behoud, uitbreiding van de sociale huurvoorraad en toevoegen van middel dure huurwoningen.  

Voor nieuwe ontwikkelingen ligt de focus bij de compacte stad, staat in de Structuurvisie Breda 2030.

 

Wat gaan we er voor doen?

We voeren regie op het stedelijk programma en stemmen projecten op elkaar af. We zetten in op versnellen van woningbouwproductie.

We faciliteren woningbouw op gronden van derden door het begeleiden van planprocessen.

Op gemeentelijke gronden voeren we grondexploitaties voor woningbouw. Waar mogelijk versnellen we uitgifte van gronden in lopende projecten in Teteringen en andere gebieden.

Voor Eikberg 2e fase voeren we actief grondbeleid.

 

Wat is de uitdaging?

Achterliggende documenten

Maand / Jaar

Kaderstellend / Rapporterend / Evaluerend

Document

Kaderstellend

Structuurvisie 2030

Gerelateerde Producten

Risico's

De risico’s voor grondexploitaties voor woningbouw staan in de paragraaf Grondbeleid.

Wat willen we bereiken?

Breda is internationale schakelstad en moet internationaal knooppunt in Noordwest Europa worden. Dit betekent een toegankelijke, gastvrije en bereikbare stad, met speciale aandacht voor economische toplocaties Binnenstad, Via Breda en bedrijventerreinen in de structuurvisie 2030 (mobiliteitsaanpak Breda) en Brabantstad.

Wat gaan we er voor doen?

Samen met partijen in Breda en de regio geven we uitvoering aan de visie Mobiliteitsaanpak Breda. Toekomstbestendig maken van de hoofd- ontsluitingsstructuur (aanpak knelpunten Noordelijke en Zuidelijke Rondweg). We werken aan verbreding van de A58 tussen de knooppunten Galder en St. Annabosch en de aanpak van de A58 Breda-Tilburg.   We houden aandacht voor de toekomstige verkeersafwikkeling op de A27 tussen Hooipolder en St. Annabosch en op het knooppunt Hooipolder. Voor treinverbindingen ligt het accent op internationale treinen naar Antwerpen en Brussel en de capaciteit voor reizigersvervoer op de Brabantroute. We werken in Brabants verband aan realisering van de internationale treinverbinding naar Düsseldorf en als toekomstperspectief aan een snelle, innovatieve OV-verbinding tussen Breda en Utrecht.

We ronden het meerjaren uitvoeringsprogramma Mobiliteit (MUP) 2015-2018 af, gericht op betere doorstroming op stedelijke assen, snelfietsroutes Mark en Markoevers en “076” marketing acties. We beginnen met toekomstbestendig openbaar vervoer. Voor verkeersveiligheid pakken we onveilige situaties op straat aan en houden we gedragsacties bij scholen en in woonwijken. Er komt een vervolg MUP 2019-2022.

 

Met de uitvoering van projecten uit het Meerjaren uitvoeringsprogramma Mobiliteit sluiten we aan bij de mobiliteitsambities uit de Structuurvisie 2030.

Gereguleerd parkeren breiden we verder uit, te beginnen met het tweede deel Belcrum, Drie Hoefijzers Noord en de rest van Linie.

Samen met de taxisectorbranche streven we naar behoud van kwaliteit en een vorm van regulering.

 

We onderzoeken of we parkeer-zoekverkeer in en naar de binnenstad kunnen beperkt met “Smart Parking”. We dagen de markt uit om met innovatieve oplossingen te komen.

 

Wat is de uitdaging?

Achterliggende documenten

Maand / Jaar

Kaderstellend / Rapporterend / Evaluerend

Document

Structuurvisie Breda 2030

Parkeerverordening 2013

Gerelateerde Producten

Risico's

Geen risico’s.

Wat willen we bereiken?

Om de hoge leefkwaliteit vast te houden moeten we de stedelijke uitdagingen toekomst bestendig oppakken. We sturen op eigenaarschap, zelfredzaamheid, innovatievermogen en duurzame oplossingen.

Breda gaat voor biobased economy, maximaal gebruik van duurzame  grondstoffen en minimaal gebruik van fossiele grondstoffen. In 2030 heeft Breda 0 kg restafval per inwoner per jaar. Breda is in 2044 CO2 neutraal (in 2020 is de CO2 emissie 45% minder dan het peiljaar 2006) en in 2050 is Breda klimaatbestendig.

 

Wat gaan we er voor doen?

We voeren de Duurzaamheidsvisie Breda 2030 uit. Samen met partijen in de stad en de regio voeren we projecten uit als Wind 16, zonnebank, duurzaamheidscentrum, verduurzaming openbare verlichting (motie “wat LED je?’’), verduurzaming gemeentelijke mobiliteit, Amercentrale (van kolen naar biomassa). Met VANG (Van Afval Naar Grondstof) werken we naar optimaal hergebruik van afval. Het uitvoeringsprogramma klimaat focust op duurzame energie en klimaatadaptatie. Het thema biobased-economy verankeren we in de organisatie en pilot projecten (zoals de biobased verbouwing Wolfslaar) gaan van start

Wat is de uitdaging?

Achterliggende documenten

Maand / Jaar

Kaderstellend / Rapporterend / Evaluerend

Document

Structuurvisie Breda 2030

Duurzaamheidsvisie Breda 2030

Klimaatnota (steek positieve energie in het klimaat) 2008

Bodem masterplan Breda 2030

Gerelateerde Producten

Risico's

Geen risico’s te melden.

De kosten van dit programma

(Bedragen x € 1.000)

Nr.

Thema

Jaarrekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Lasten

3.1

Wonen in Breda

1.165

1.197

2.766

611

610

611

3.2

Verdeling beschikbare ruimte

4.431

3.266

4.065

3.699

3.541

4.009

3.3

Grote woonprojecten in de stad

17.433

33.763

38.354

28.170

24.345

16.370

3.4

Bereikbaar Breda

16.665

15.364

15.152

15.551

15.504

15.755

3.5

Breda is een duurzame en bestendige stad

5.872

4.289

4.362

4.206

4.232

4.261

Totaal lasten

45.566

57.879

64.699

52.238

48.233

41.006

Baten

3.1

Wonen in Breda

245

68

120

120

120

120

3.2

Verdeling beschikbare ruimte

577

635

635

635

635

635

3.3

Grote woonprojecten in de stad

23.673

28.132

33.599

23.453

19.626

11.653

3.4

Bereikbaar Breda

14.513

14.606

14.465

14.685

14.685

14.685

3.5

Breda is een duurzame en bestendige stad

1.157

1.427

1.221

1.260

1.265

1.270

Totaal baten

40.164

44.868

50.039

40.152

36.330

28.362

Mutaties in reserves

Stortingen

678

763

1.000

1.005

1.010

274

Onttrekkingen

114

1.197

1.375

924

924

858

Totaal reserves

564

-434

-374

81

86

-584

Totaal

5.965

12.577

14.285

12.167

11.989

12.060

Relevante afwijkingen ten opzichte van vorig begrotingsjaar

Binnen het thema 3.1 Wonen in Breda zijn de begrote lasten in 2018 toegenomen ten opzichte van de begrote lasten 2017. De  toename bedraagt circa € 1,6 miljoen. De belangrijkste oorzaak hiervan is de eenmalige impuls in 2018 van € 2 miljoen vanuit de Voorjaarsnota 2017 voor de versterking van de uitvoering van de woonagenda. Daartegenover zijn de begrote lasten voor de energie bespaarleningen in 2018 circa € 0,4 miljoen lager dan in 2017. Het betreft eenmalige middelen verdeeld over 2017 en 2018. Binnen het thema verdeling beschikbare ruimte wordt de lasten toename verklaard door de extra middelen die in de VJN zijn toegekend voor de Nieuwe Omgevingswet.Binnen het thema grote woonprojecten in de stad zijn de mutaties binnen  de Grondexploitaties en Panden & Gronden de oorzaak van de lasten en baten toename ten opzichte van 2017.

Mutaties in reserves

(Bedragen x € 1.000)

Stand op

Mutaties

Stand op

Duurzaam wonen in Breda

1-1-2018

31-12-2018

Reserve parkeerbedrijf

1.132

-251

882

Reserve parkeerfonds

545

0

545

Reserve Groenfonds

0

0

0

Reserve Bodemfonds

1.932

267

2.199

Reserve Klimaatfonds

110

-391

-281

Totaal

3.718

-374

3.344

Mutaties in voorzieningen

(Bedragen x € 1.000)

Stand op

Mutaties

Stand op

Duurzaam wonen in Breda

1-1-2018

31-12-2018

Vrz Parkeergarage de Prins

289

1.031

1.319

Vrz Parkeergarage Concordia

72

13

85

Vrz Parkeergarage Barones

1.103

287

1.390

Vrz Parkeergarage Chassé

509

169

678

Vrz Parkeergarage Turfschip

348

76

424

Vrz Fietsenstalling Oude Vest

18

4

21

Vrz Fietsenstalling Nieuwstraat

49

16

65

Vrz planmatig onderhoud VO

2.996

403

3.398

Vrz. verkeersregelinsta. (VRI's)

627

871

1.498

Vrz verlieslatende contracten

4.796

4.796

9.592

Totaal

10.807

7.664

18.471

Investeringen

(bedragen x € 1.000)

Investeringen in dit programma

Lopend krediet in

Nog te voteren in

Totaal beschikbaar in

Geraamde uitgaven

Geraamde uitgaven

Geraamde uitgaven

Geraamde uitgaven

1-1-2018

2018

2018

2018

2019

2020

2021

Duurzaam wonen in Breda

Een duurzame en groene Rith

0

400

400

400

0

0

0

SV instandh. bestaand netwerk

0

1.020

1.020

1.020

0

0

0

Stedelijk hoofdwegennet (motie actieplan rondwegen

132

3.100

3.232

3.232

0

0

0

Overig Mobiliteit

4.496

0

4.496

4.496

0

0

0

Realisatie Ecologische verbindingszone's

0

190

190

190

0

0

0

Een duurzame en groene Rith (verkeer)

0

500

500

500

0

0

0

Boerderij Wolfslaar

0

600

600

600

0

0

0

Parkeerregulering Zuid-Oost Flank Breda

0

500

500

500

0

0

0

SV projecten: Gasthuispoort: 1e fase oostflank

0

1.000

1.000

1.000

0

0

0

Totaal

4.628

7.310

11.938

11.938

0

0

0

Aan dit programma gerelateerde verbonden partijen