Programma 4De basis op orde in Breda

Lasten € 128.272
Baten € 69.483
Saldo € -58.789

Onze ambitie

Basis op orde gaat over het reguliere standaard werk dat de gemeente levert. Datgene waar Bredanaars, ondernemers en bezoekers in Breda op kunnen rekenen. Vanzelfsprekend regelen we dit duurzaam, in co-creatie samen met bewoners en ondernemers, met gebruik van innovatieve mogelijkheden en technologische ontwikkelingen.

 

Het gaat in dit programma, dat nauw verbonden is met de andere programma’s, om:

1. Organiseren en beschermen van veiligheid en leefbaarheid voor burgers, bedrijven en bezoekers

2. Openbare ruimte, buitenruimte en gemeentelijke gebouwen

3. Gemeentebestuur

4. Dienstverlening aan inwoners, ondernemers en bezoekers.

 

Externe ontwikkelingen

Externe ontwikkelingen beïnvloeden de activiteiten in het programma Basis op Orde. In de inleiding van deze begroting staan de 8 belangrijkste trends voor de komende jaren.  Programma 4 heeft te maken met al deze trends, maar vooral met:
1.   Veiligheid: ondermijning, cybercriminaliteit en cybersecurity betekenen Intensivering van de (gemeentegrens overstijgende) aanpak en vergroting van de informatievoorziening.
2.   Sociaal: méér integraal beleid en méér samenhang. We doen meer samen met bewoners en andere partijen en laten het ook over aan anderen. Deregulering en ander burgerschap staan centraal. Bijvoorbeeld Breda Begroot, wijkplatforms, Wet private kwaliteitsborging (Wpkb) met een andere rol van de gemeente voor toezicht en handhaving op het bouwproces en de Omgevingswet.
3.   Technologisch: fysieke, digitale en biologische werelden komen samen.
Wie beheert, wie beschikt over, wie heeft toegang tot data en hoe gaan we om met data? Vraagstukken rond privacy en identiteitsfraude liggen in het verlengde hiervan.
4.   Bestuurlijk: lokaal bestuur moet meer regionaal samenwerken. De Nederlandse bestuurlijke structuur sluit hierbij onvoldoende aan. Breda kiest voor de samenwerkingsvorm die het beste past bij de opgave. Dat betekent voor veiligheid betrokken en zichtbaar in wijken en regionaal actief en betrokken. Samenwerking met (maatschappelijke) partners is altijd ons uitgangspunt. De noodzaak tot vergroten van bestuurlijke weerbaarheid en integriteit is een aspect wat bij ondermijnende criminaliteit steeds sterker naar voren komt.

De thema`s

Wat willen we bereiken?

Ons uitgangspunt blijft net als in 2017: Bredanaars en bezoekers voelen zich veilig in huis, dorp, wijk en buurt, stad en regio. Zij gaan er van uit dat iedereen zich aan de regels houdt. En dat wij, waar nodig, een vinger aan de pols houden.

Dat betekent oog voor de veelvoorkomende criminaliteit zoals woninginbraken en (drugs)overlast. Meer aandacht voor versterken van maatschappelijk en bestuurlijk bewustzijn en weerbaarheid bij ondermijnende criminaliteit en grootschalige (zorg)fraude. Vergroten van bewustzijn heeft in 2018 prioriteit.

 

We richten ons op nieuwe ontwikkelingen op het terrein van veiligheid, zoals aanpak van cybercrime en ondermijning van de rechtstaat door radicalisering.

 

Veiligheid is niet enkel een zaak van de gemeente en politie. Samen met burgers, bedrijven, bezoekers en politie werken we succesvol aan de veiligheid van onze stad.

 

We hanteren naast preventieve aanpak ook daadkrachtig optreden: high trust, high penalty

 

Wat gaan we er voor doen?

We gaan onverminderd door met de aanpak van handel in en overlast van soft- en harddrugs en ontmoedigen drugsmisbruik.

We monitoren voortdurend het aantal woninginbraken, overvallen, straatroven en geweld en treden op bij veranderingen.

We zetten in op meer kennis over cybercrime en komen in 2018 met een voorstel.

We gaan door met de inzet van de afgelopen jaren bij ondermijnende criminaliteit en vergroten deze inzet in 2018 en verder. Een grotere informatiepositie is hierbij cruciaal. We bundelen informatie in het verder uit te bouwen veiligheidsinformatieknooppunt.

Bij de aanpak van ondermijning betrekken we naast de ketenpartners steeds meer (semi)private partijen en burgers voor een grotere maatschappelijke weerbaarheid.

 

Behalve op ondermijnende criminaliteit richt onze aanpak zich op radicalisering en ondermijning van de rechtstaat. Het doel is om dit zo vroeg mogelijk te signaleren en aan te pakken.

 

We pakken de regie van het aanwezig potentieel in de wijken, sociaal, fysiek, economisch en op het gebied van veiligheid  met bijvoorbeeld wijkbeheerders, stadsmariniers, Bijzonder opsporingsambtenaren (Boa’s), buurtpreventieteams, politie en bewoners. We smeden de juiste allianties om maatwerk te leveren bij problemen. We kijken samen welke oplossing met inzet van welke mensen nodig is voor de wijk.

 

We nemen de regie en pakken samen met Veilig Thuis huiselijk geweld, kindermishandeling en eerwraak aan.

Met het Veiligheidshuis doorbreken we criminele carrières en gaan we aan de slag met (verwarde) personen die zorgen voor veel overlast en onveiligheid in de samenleving.

 

Onze aanpak richt zich op een veilige omgeving in een gastvrije en toegankelijke stad. Voorbeelden zijn de veiligheidsmaatregelen bij evenementen en de doelstelling van het landelijk programma Toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal.

 

We voeren onze wettelijke taken uit op het gebied van crisisbeheersing, veiligheid, vergunningen, toezicht en handhaving. We gebruiken het hele instrumentarium wat de wetgever toebedeelt aan lokaal gezag. Daarnaast zetten we technische hulpmiddelen in om de aanpak van veiligheid te versterken, zoals (mobiel) cameratoezicht, en onderzoeken we aanvullende hulpmiddelen als bodycams voor de Boa.

 

 

Wat is de uitdaging?

Achterliggende documenten

Maand / Jaar

Kaderstellend / Rapporterend / Evaluerend

Document

Kaderstellend

Programma Veiligheid 2015-2018

Rapporterend

Veiligheidsmonitor 2018 (volgt in maart / april 2018)

Rapporterend

Meerjarenprogramma T&H 2016 - 2019

Gerelateerde Producten

Risico's

Veiligheid is en blijft een dynamisch speelveld, voor een belangrijk deel bepaald door lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen in de samenleving . Als gevolg van spanningen in de samenleving en veranderingen in het sociale en fysieke domein kunnen prioriteiten gewijzigd en aangepast worden. Dat kan ook betekenen dat er nieuwe prioriteiten komen, met als risico een overschrijding van de beschikbaar gestelde middelen.  

Wat willen we bereiken?

Een organisatie die elke dag het verschil maakt, uniform handelen waar dat kan, maatwerk leveren  waar dat moet. Gewone dingen buitengewoon goed doen. In contact met onze klanten, Bredanaars, bezoekers en ondernemers goed inspelen op de behoefte en hen meenemen in het proces van Dienstverlening. Daar gaat onze dienstverlening over, in alle lagen en onderdelen van de organisatie. Elke dag het verschil maken zit voor  de klant vaak in kleine dingen.

Wat gaan we er voor doen?

Er gaat al veel goed, maar waar meerdere processen of partijen betrokken zijn bij de dienstverlening, gaan we nog een slag maken. We gaan onszelf  organiseren in dienstverleningsketens vanuit de vragen van de klant. In deze ketens staan in de sturing ie Bredanaars, ondernemers en bezoekers centraal. We ontwikkelen een passende huisvestingsvisie die dit ondersteunt.

 

Kleine dingen bepalen vaak of de klant tevreden is. Top Dienstverlening wil continu verbeteren, de strategische doelen van de organisatie vertalen naar concrete dienstverlening. Zo sturen we dagelijks op resultaat en klanttevredenheid. In 2018 gaan we door met Top Dienstverlening om belangrijke klantvragen en  processen te verbeteren voor de klant. Daarnaast passen we zo veel mogelijk mediation toe bij bezwaar.

 

Onze toptakenwebsite is afgestemd op de behoefte van de bezoeker. Deze kan er snel en eenvoudig zaken regelen of informatie opvragen. Een online formulier is snel gevonden, eenvoudig en begrijpelijk, bezoekers weten waar ze aaqn toe zijn en vinden snel duidelijke informatie, bijvoorbeeld over de voortgang van hun aanvraag. Via de telefoon, balie, Twitter, Whatsapp en Facebook krijgt de klant een deskundig antwoord. Afspraken komen we na.

 

Wat is de uitdaging?

Achterliggende documenten

Maand / Jaar

Kaderstellend / Rapporterend / Evaluerend

Document

Gerelateerde Producten

Risico's

In 2017 zijn geautomatiseerde koppelingen gelegd tussen de BAG (Basisregistraties Adressen & Gebouwen) en interne afnemers. De BR-WOZ (Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken) is aangesloten op de LV-WOZ (landelijke voorziening WOZ). Met deze nieuwe geautomatiseerde koppelingen maken steeds meer interne en externe afnemers gebruik van data in de basisregistraties. Mogelijke onvolkomenheden en tegenstrijdigheden in de basisregistraties komen eerder aan het licht en worden gemeld. Dit kan tijdelijk leiden tot meer terugmeldingen en bezwaarschriften.

 

Voor vergunningen verwachten we een andere rol, vanwege de Omgevingswet en Wet private kwaliteitsborging (Wkpb). De financiële impact is nog niet duidelijk en wordt in 2018 concreter.

 

Wat willen we bereiken?

We werken samen met de stad aan een prettig en gezond leefmilieu voor nu en straks. In de parkstad Breda worden klimaatadaptatie en Smart City steeds belangrijker. Met het scheiden van huishoudelijk afval dragen we bij aan de duurzame, circulaire economie en reductie van het restafval (ambitie in programma 3). De toegankelijkheid van de openbare ruimte vergroot. Breda wordt beter beleefbaar én bereikbaar vanaf het water.

Wat gaan we er voor doen?

We houden bij alles wat we doen rekening met veilig, functioneel, schoon én duurzaam gebruik van de openbare ruimte. Dit doen we zoveel mogelijk integraal (activiteiten waar mogelijk bundelen). We zorgen voor uitvoering van de reguliere en dagelijkse onderhoudswerkzaamheden en grote projectmatige ingrepen. Bijvoorbeeld doortrekken van de Mark, aanlichten van enkele bruggen en specifiek de aanpak van de pleinen: Nolensplein, Willem Alexanderplein, Nelson Mandelaplein en Markt Prinsenbeek. We betrekken inwoners actief en in een vroeg stadium bij de ontwerpfase. Bij de uitvoering streven we naar minimale impact voor de omgeving en open communicatie.

 

We lossen vóór 2022 de achterstand op in het onderhoud van wegen. We zetten extra in op groot onderhoud aan asfaltwegen zoals de Zuidelijke Rondweg en de Nieuwe Kadijk.

 

We verduurzamen de openbare verlichting, vervangen verouderde en energievretende armaturen door LED-verlichting. We passen slimme technologieën en data toe in gebruik en beheer van de openbare ruimte.

 

We zamelen grondstoffen en restafval in op een andere manier. De service voor grondstoffen verandert niet; gescheiden inzameling gebeurt aan huis. Inzameling van huishoudelijk restafval verandert wel. Inwoners brengen dit zelf naar een ondergrondse container in hun wijk. Communicatie rondom afvalscheiding blijft continu een punt van aandacht.

 

Materialen uit de openbare ruimte hergebruiken we zoveel mogelijk in hetzelfde project of i  de stadt. Het convenant betonketen en de gemeentelijke grondbank zijn daar fysieke voorbeelden van. In de planvorming zetten we op basis van de green deal Duurzaam Grond, Weg- en Waterbouw (GWW) ook op andere vlakken in op duurzaamheid en circulaire economie.

 

Bij de (her)inrichting van bestaande en nieuwe openbare ruimte zetten we maximaal in op klimaatbestendig (verder) vergroenen van de stad met ruimte voor water(retentie).

 

Wat is de uitdaging?

Achterliggende documenten

Maand / Jaar

Kaderstellend / Rapporterend / Evaluerend

Document

2009

Kaderstellend

Visie openbare ruimte Breda 2020

2014

Kaderstellend

Beleidskader kapitaalgoederen Openbare ruimte

Kaderstellend

Gemeentelijk plan wegverhardingen

Kaderstellend

Gemeentelijk plan openbare verlichtingen

Kaderstellend

Gemeentelijk plan Civieltechnische kunstwerken (volgt)

Kaderstellend

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2014 - 2018

Kaderstellend

Gemeentelijk plan Bomen

2016

Kaderstellend

Gemeentelijk plan waterwegen en voorzieningen (volgt)

2016

Kaderstellend

Duurzaamheidsvisie Breda 2030

2016

Kaderstellend

Bredase uitwerking Van Afval Naar Grondstof

Gebiedsvisie Binnenstad 2013

Bredaas Waterkompas 2016

Buitenruimte verordening 2005

Hemel en grondwaterbeleid nota, een bodem voor water

Gerelateerde Producten

Risico's

Landelijk scheiden we steeds meer afval en vragen we ander gedrag van inwoners. Dit is een bewustwordingsproces bij inwoners. Gewenning aan het nieuwe inzamelsysteem van grondstoffen en restafval kan meer tijd vragen dan voorzien.

 

Met het nieuwe scheidingssysteem ontstaan landelijk grote volumes afval- en grondstof,  waarvan de afzet en prijs onder druk staan. Het scheidingsresultaat is gekoppeld aan de fasering van het Van Afval Naar Grondstof-project (VANG) en aan de marktontwikkelingen voor recycling. Als gevolg van de aantrekkende economie verwachten we een toename van de totale hoeveelheid huishoudelijk afval.

 

De aantrekkende economie drijft ook de inschrijfprijzen op bij aanbestedingen van werken en diensten in de openbare ruimte.

 

Wat willen we bereiken?

Met het bezit van vastgoed bereiken we maatschappelijke doelen (zie Visie Vastgoedbeheer). Het is een fundament onder de ontwikkeling van de stad, wijken en dorpen. Voorwaarde is goed beheer van het vastgoed.

 

Het is veilig, duurzaam, toegankelijk en goed onderhouden en de gebruiker/huurder is tevreden. Duurzaam betekent dat we besparen op energieverbruik. Zo dragen we bij aan onze klimaatdoelstellingen.

 

Wat gaan we er voor doen?

We zorgen voor goed en veilig gebruik van gemeentelijke gebouwen. De Visie op het Gemeentelijk Vastgoed (2016) is het kader voor afstoten van accommodaties, verder verduurzamen, asbest saneren en brandveiligheid.

 

We hebben speciale aandacht voor de sportaccommodaties, maar verwachten ion 2018 geen concrete investeringsprojecten. Dat doen de sportverenigingen zelf. De gemeente stelt de kaders en monitort de uitvoering.  

 

Wat is de uitdaging?

Achterliggende documenten

Gerelateerde Producten

Risico's

Voor het thema Beheer van het gemeentelijk vastgoed zijn voor 2018 geen risico’s benoemd.

Wat willen we bereiken?

Een gezond stadsbestuur is continu in beweging. Dat doen we om goed aan te sluiten op wat buiten gebeurt. Door daar open over te zijn en door mensen te betrekken bij onze besluitvorming creëren we vertrouwen en draagvlak. Onze bestuursstijl is open, vol vertrouwen en lef, positief, transparant, met mensen in plaats van over , mensen met ruimte voor innovatie en maatwerk. Realiseren van doelen is belangrijk, regels zijn hulpmiddelen. Onze communicatie is begrijpelijk, toegankelijk en modern, besluitvorming en verantwoording is transparant.

Wat gaan we er voor doen?

We geven ruimte, we denken mee en bieden een platform aan de inwoners en organisaties in de stad. Projecten zoals Breda Begroot, Breda Doet, Smart City, Stadslab, STEK, Skatehal Pier 15, Stadslandbouw en de Omgevingswet lijken soms los te taan van elkaar maar hebben uiteindelijk alles met elkaar te aken. Dat vraagt logica en inzicht in samenhang der dingen. In 2017 is een Bredase methode ontwikkeld, een manier van werken om nieuwe initiatieven te kunnen toetsen. In 2018 wordt deze methodiek verder vorm gegeven en zullen we deze gaan gebruiken door al onze plannen, projecten en ambities heen. Tegelijkertijd zijn op initiatief van de gemeenteraad buurtrechten opgesteld. Op basis daarvan is helder waar het initiatiefrecht  voor Bredanaars ligt.

Wat is de uitdaging?

Achterliggende documenten

Maand / Jaar

Kaderstellend / Rapporterend / Evaluerend

Document

Gerelateerde Producten

Risico's

Voor het thema Open Overheid zijn voor 2018 geen risico’s benoemd.

De kosten van dit programma

(Bedragen x € 1.000)

Nr.

Thema

Jaarrekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Lasten

4.1

Veilig Breda

22.687

19.771

19.167

19.127

19.337

19.337

4.2

Dienstverlening

28.637

18.232

18.075

18.299

17.847

18.013

4.3

Beheer van de openbare ruimte

76.333

64.605

64.848

65.424

66.059

67.414

4.4

Beheer van het gemeentelijk vastgoed

30.745

23.886

22.192

22.073

22.024

21.566

4.5

Open overheid

5.108

3.658

3.990

3.991

3.992

3.893

Totaal lasten

163.510

130.152

128.272

128.914

129.258

130.223

Baten

4.1

Veilig Breda

4.505

1.936

1.575

1.575

1.575

1.575

4.2

Dienstverlening

15.852

10.494

11.263

10.863

10.663

10.663

4.3

Beheer van de openbare ruimte

44.726

46.615

46.275

46.922

47.674

48.151

4.4

Beheer van het gemeentelijk vastgoed

14.675

10.259

10.370

10.370

10.370

10.370

4.5

Open overheid

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

79.758

69.305

69.483

69.730

70.282

70.759

Mutaties in reserves

Stortingen

Onttrekkingen

Totaal reserves

Totaal

83.753

60.848

58.789

59.184

58.976

59.464

Relevante afwijkingen ten opzichte van vorig begrotingsjaar

In de opbrengst op dit programma zijn de inkomsten afvalstoffenheffing opgenomen. De tarieven voor zowel één- als meerpersoonshuishoudens dalen conform de uitgangspunten van het coalitieakkoord met 2,5%. Hierdoor nemen de opbrengsten navenant af.
De implementatie VANG in 2018 zorgt voor een betere afvalscheiding tussen Rest- Papier- GFT- Kunststof beter wordt. De verwachting is dat de lasten voor verwerking van restafval in 2018 hierdoor dalen.
De uitgaven op het programma basis op orde dalen in 2018 mede door de lagere rentelast van het vastgoed. Tevens zijn een aantal vastgoedobjecten verkocht waardoor de daarmee gepaard gaan de beheerslasten eveneens dalen.

Mutaties in reserves

(Bedragen x € 1.000)

Stand op

Mutaties

Stand op

1-1-2018

31-12-2018

Totaal

Mutaties in voorzieningen

(Bedragen x € 1.000)

Stand op

Mutaties

Stand op

Basis op orde in Breda

1-1-2018

31-12-2018

Vrz onderhoud gebouwen bedrijfsvoering VGB

4.091

1.428

5.519

Vrz sport VGB

9.303

7.747

17.050

Vrz Welzijn VGB

278

-290

-12

Vrz Cultuur VGB

4.066

2.224

6.290

Vrz Brede Scholen VGB

351

421

771

Vrz Rat Verlegh Stadion VGB

208

163

371

Vrz Centraal VGB

1.418

296

1.713

Vrz AVS VGB

567

548

1.115

Voorziening verharding achterstallig onderhoud

11.811

7.005

18.816

Vrz Rendabel overig VGB

811

808

1.619

Vrz Onrendabel overig VGB

77

291

368

Vrz Openbare Ruimte onderhoud

808

130

938

Vrz afvalservice

1.677

0

1.677

Vrz riolering

450

450

900

Totaal

35.915

21.220

57.135

Investeringen

(bedragen x € 1.000)

Investeringen in dit programma

Lopend krediet in

Nog te voteren in

Totaal beschikbaar in

Geraamde uitgaven

Geraamde uitgaven

Geraamde uitgaven

Geraamde uitgaven

1-1-2018

2018

2018

2018

2019

2020

2021

Basisvoorzieningen in Breda

SV openbare ruimte klimaatadaptatie

0

100

100

100

0

0

0

SV openbare ruimte herinrichtingen

0

400

400

400

0

0

0

Kwaliteit buitenruimte

0

500

500

500

0

0

0

Pleinenplan

0

1.500

1.500

1.500

0

0

0

Verduurzaming vastgoed

0

250

250

250

0

0

0

Rendabele invest.VGB (verduurzaming)

0

2.350

2.350

2.350

0

0

0

Topsporthal

0

500

500

500

0

0

0

Aanpassingen Mezz

1.350

0

1.350

1.350

0

0

0

Maatschappelijk Vastgoed

0

300

300

300

0

0

0

Verduurzaming OV

5.815

0

5.815

1.905

1.905

2.005

0

VANG

633

0

633

633

0

0

0

Riolering

0

0

0

0

0

0

0

Uitvoering rioleringsplan 2014-2018

0

12.500

12.500

12.500

0

0

0

Totaal

7.798

18.400

26.198

22.288

1.905

2.005

0

Aan dit programma gerelateerde verbonden partijen