Inleiding programma's

Doorontwikkeling begroting
Het in 2014 ingezette traject van de vernieuwing van de begroting is nu, bij de Begroting 2018, met het opnemen van streefwaarden bij de indicatoren afgerond. Dit betekend overigens niet dat er geen verdere ontwikkelingen zullen plaatsvinden. Voortschrijdend inzicht is een regulier onderdeel van het begrotingsproces en waar noodzakelijk en/of gewenst zullen aanpassingen worden doorgevoerd.
Hieronder worden de acht belangrijkste ontwikkelingen beschreven die op Breda afkomen. Deze ontwikkelingen zijn gebaseerd op de rapportage “Trends in stad en regio” van Kennis- en netwerkorganisatie Platform31 en toegespitst op Breda. Per programma staan de belangrijkste trends en ontwikkelingen die de meeste impact hebben op dat specifieke programma beschreven.

 1. Demografische trends: de bevolking van Breda blijft groeien, vergrijst en wordt etnisch meer divers.
  De bevolking van Breda blijft de komende jaren groeien. Deze groei komt door verhuizing naar de stad en een geboorteoverschot. De bevolking vergrijst, het aantal huishoudens stijgt en er komen meer eenpersoonshuishoudens. Dit vraagt om andere woonvormen. Ook is er meer diversiteit in de herkomst van migranten in Breda.
 2. Economische trend: de economische structuur wijzigt sterker en sneller.
  De economische kansen liggen op het terrein van persoonlijke dienstverlening, nieuwe vormen van zorg en sociaal ondernemerschap en vooral in de transitie naar een meer duurzame economie en samenleving. Breda doet dat in een sterk en steeds sneller veranderende omgeving.
 3. Sociale trend: méér integraal beleid en méér samenhang. Van regisseren naar faciliteren
  Veranderingen moet de eigen kracht en zelfredzaamheid van de hulpbehoevende inwoners versterken.  De overheid verandert in een samenwerkende overheid, waarbij de kenmerken deregulering en ander burgerschap centraal staan. In Breda zien we dat terug in projecten als Breda Doet, Breda Begroot, de wijkplatforms, de thematafels en de invoering van de Omgevingswet. De gemeente doet meer samen met bewoners en andere partijen en laat het ook over aan anderen.   
 4. Ruimtelijke trend: de verschillen tussen de steden en regio’s nemen toe, evenals de verschillen binnen steden.
  Welke woningen moeten we waar bouwen in de toekomst?
 5. Technologische trend: fysieke, digitale en biologische werelden komen samen.
  De fysieke wereld wordt één groot communicatiesysteem dat zorgt voor een koppeling tussen digitale diensten en producten. Wie beheert dat systeem, wie beschikt over de data en wie heeft toegang tot de data? Ook vraagstukken rond privacy en identiteitsfraude vragen publieke aandacht.
 6. Duurzame trend: transitie naar een duurzame economie en samenleving.
  Er zijn drie fundamentele transities nodig: een energietransitie (om het gebruik van fossiele brandstoffen tot bijna nul te reduceren), de transitie naar een meer circulaire economie (om de uitputting van grondstoffen en de uitstoot van reststoffen te verminderen) en een gedeeltelijke eiwittransitie (minder roodvlees en zuivel produceren en consumeren). De afspraken gemaakt eind 2015 in het Klimaatakkoord van Parijs hebben effect op Breda en de duurzaamheidsambitie van de stad. Het Parijsakkoord gaat in 2020 in. Het akkoord heeft als doel: de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, met een duidelijk zicht op 1,5 graden Celsius.
 7. Veiligheidstrend: ondermijning van de sociale zekerheid en cybercriminaliteit nemen toe, cybersecurity blijft achter.
  Binnen de samenleving is sprake van ondermijning van gezag en ons sociaal bestel. Dit leidt tot omkoping, intimidatie en geweld.
 8. Bestuurlijke trend: het lokale bestuur moet steeds meer regionaal samenwerken.
  In een regio komen de beleidsterreinen economie, bereikbaarheid, wonen, winkelen, recreëren, arbeidsmarkt, onderwijs, re-integratie, zorg en welzijn samen. In een stedelijke regio en een ‘daily urban system’ hangen economische relaties, de diensten- en sociale infrastructuur en de ruimtelijke verbindingen samen. De Nederlandse bestuurlijke structuur sluit hier nog in onvoldoende mate bij aan. In Breda kiezen we voor de samenwerkingsvorm die het beste past bij de opgave.

Bron: Vergaand veranderen, slim verschillen, duurzaam verbinden, Platform  31 http://www.platform31.nl/nieuws/van-een-tijdperk-van-veranderingen-naar-een-verandering-van-tijdperken