Investeringen

Ook in de komende jaren zullen investeringen in de stad, de dorpen en wijken nodig blijven om deze duurzaam, vitaal en aantrekkelijk te houden. Daarbij geldt dat de keuzes uit de structuurvisie 2030 mede de koers bepalen voor de komende periode. Bij deze begroting heeft een actualisatie plaatsgevonden van de investeringen genoemd bij de Keuzes investeringen Voorjaarsnota 2017 naar een meer concreet investeringsprogramma.

Ten opzichte van de voorjaarsnota is een aantal investeringen aangepast en geactualiseerd:
Zo is een bedrag van € 500.000 uit de beschikbare middelen voor de Topsporthal een jaar naar voren gehaald (van 2019 naar 2018) zodat tijdig met de voorbereiding gestart kan worden.
Daarnaast is door de raad reeds een krediet beschikbaar gesteld voor 2018 van € 2,2 miljoen voor de voorbereiding en ontwerp van de Nieuwe Mark. Dit bedrag komt daarom niet meer terug in het investeringsprogramma.  

Bij de investeringen die gedekt worden uit tarieven zijn de bedragen voor Verduurzaming gemeentelijk vastgoed in overeenstemming gebracht met de laatste planning en zijn deze aangevuld met de bedragen die nodig zijn voor de tweede fase.  Daarnaast zijn de benodigde bedragen voor riolering geactualiseerd.

Een overzicht van alle investeringsplannen voor de komende jaren is te vinden in de bijlagen van deze begroting. In het onderdeel programma's wordt per programma tevens aangegeven welke investeringen er in 2018 plaatsvinden.

Daarnaast is in deze begroting een bedrag weggezet van € 300.000 voor de investeringen die plaats moeten vinden voor de Champions Trophy. Dit bedrag is nog niet opgenomen in het investeringsplan.
In de Financiële verordening Breda ex artikel 212 van de Gemeentewet is opgenomen dat de raad met het vaststellen van de begroting in principe ook de jaarschijf van de investeringskredieten van het desbetreffende begrotingsjaar autoriseert. In het raadsvoorstel bij deze begroting is een specificatie van de te voteren kredieten opgenomen. Hierin is tevens een overzicht opgenomen van de investeringsprojecten die in de loop van het begrotingsjaar expliciet ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden.