Inleiding

De afgelopen 3 jaar hebben we samen met de stad en de dorpen hard gewerkt om onze plannen en ambities vorm te geven en waar te maken. Daar gaan we mee door, we maken af waar we aan begonnen zijn. Samen met u. Breda staat er goed voor en niet alleen financieel.  We hebben een mooie en groene leefomgeving, een prachtige binnenstad, de economie trekt aan en Breda ligt op een knooppunt van internationale verbindingen. Breda is een fijne plek om elkaar te ontmoeten en om te wonen. We staan niet stil. De afgelopen jaren stonden in het teken van  vooruitgang en innovatie. Er is veel gebeurd en tot stand gebracht: van kleine initiatieven in de wijken tot grootstedelijke ontwikkelingen zoals het stationsgebied, het nieuwe museum, en de plannen voor de Nieuwe Mark en het Havenkwartier. Tegelijkertijd hebben we ruimte gemaakt in beleid en regels. We hebben innovatieve initiatieven uit stad en dorpen omarmd en gestimuleerd. In de bouw, in de aanpak van leegstand, in onderhoud en vernieuwing van wegen en verkeer. Op sociaal maatschappelijke thema’s als sport, cultuur, onderwijs, evenementen, wijkzaken en duurzaamheid hebben we grote stappen gezet. De gemeenteraad heeft dit nog versterkt door buurtrechten mogelijk te maken.
We besturen en participeren met een open houding en met lef. Maar het zijn de mensen die Breda maken tot wat het is. Zij inspireren en prikkelen. Zij dragen uit dat ze trots zijn op hún stad.  En zij hebben het Bredase DNA in hun genen. Samen maken zij Breda.
Geen wonder dat de zoektocht naar het Verhaal van Breda een heel helder resultaat had: een stad met kwaliteit van leven en werken.  Maar vooral een stad van ontmoetingen, waar de menselijke maat voorop staat: ‘Breda brengt het samen’.
Dit thema bouwen we samen met de stad en de dorpen verder uit. Het inspireert en is de basis waarop we keuzes maken voor de toekomst van Breda. We blijven samen innoveren en experimenteren. In 2018 gaan we veel mooie dingen oppakken en zetten we vol door op 5 belangrijke pijlers:  

We staan voor een sociaal en vitaal Breda. Dat betekent kwaliteit van werken en leven en een thuis voor iedereen. Een Bredase samenleving waar iedereen kan meedoen. Waar iedereen zijn talenten kan ontwikkelen, regie heeft over het eigen leven en een (veilig) thuis heeft.  Deze visie staat rotsvast overeind. We zien ook na twee jaar uitvoering van dit beleid dat we nog niet klaar zijn. Met name het sneller en flexibeler kunnen op- en afschalen van zorg en ondersteuning heeft onze aandacht. Om dit te realiseren zullen we met onze partners hierover heldere en concrete afspraken maken.

We staan voor een ondernemend Breda. Iedereen moet kunnen profiteren van het economisch herstel. Meer werk, ondersteuning van werkgevers, stimuleren van de creatieve sector en intensieve samenwerking met het onderwijs. De kwaliteit van de stad krijgt een impuls met het doortrekken van de Nieuwe Mark en de ontwikkeling van het Havenkwartier. Breda gaat internationaal de boer op om de kansen van Breda en de regio als belangrijk economisch knooppunt te benutten.  

We staan voor duurzaam wonen. We willen voldoende, betaalbare, passende en duurzame woningen in een fijne en groene leefomgeving. De nieuwe Omgevingswet helpt om samen met bewoners die leefomgeving in te richten. Duurzaamheid staat voorop in alle beleidsterreinen om Breda ook in de toekomst leefbaar te houden. Terugdringen van CO2 uitstoot, gebruik van schone energiebronnen, verduurzaming van vastgoed, ruimtelijke adaptatie, afvalscheiding en hergebruik van grondstoffen en bouwmaterialen. De bereikbaarheid van Breda blijft topprioriteit, goede doorstroming, veilige wegen, goede fietsroutes, openbaar vervoer en passende parkeeroplossingen      

We staan voor een basis die op orde is. Veiligheid in wijken en dorpen met inzet van wijkbeheerders, handhavers, stadsmariniers en buurtpreventie. Ondermijning en radicalisering heeft onze bijzondere aandacht. Beheer en onderhoud houden we op hoog niveau. En we innoveren op alle fronten: in het bestuur en in de manier waarop we initiatieven uit stad en dorpen omarmen en stimuleren. Goede dienstverlening aan inwoners en bedrijven vraagt om een toekomstgerichte, flexibele gemeentelijke organisatie.

Dat alles doen we vanuit een solide financiële basis. De meerjarenbegroting is sluitend, we hebben voldoende in de spaarpot en ruimte voor nieuwe investeringen en flexibiliteit. De lasten voor de inwoners blijven ook in 2018 gelijk of gaan zelfs naar beneden. Breda is klaar voor een mooie toekomst.

We gaan samen met u van 2018 een prachtig jaar maken!